Przejdź do treści
Imieniny:
środa, 14 kwietnia 2021
EnglishGermanPolish

Kampania informacyjna z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Zduńska Wola


logo-fundusz-2014

 

Kampania informacyjna z zakresu systemu gospodarowania odpadami
w Gminie Zduńska Wola

Podstawowym celem kampanii jest ugruntowanie wiedzy na temat, wdrożonego w Gminie Zduńska Wola, systemu gospodarowania odpadami.
W roku 2013 Gmina Zduńska Wola prowadziła intensywną kampanię informacyjną w zakresie edukacji ekologicznej mieszkańców Gminy, korzystających z systemu obowiązującego po 1 lipca 2013 r. Półroczne doświadczenia po wdrożeniu systemu wykazały już słabe strony systemu i problemy wywołane niedoskonałą wiedzą u mieszkańców. Istotnym problemem wydaje się nadal rozdział i przyporządkowanie wytworzonego odpadu do poszczególnych grup odpadów, co ma bezpośrednie przełożenie na sposób segregacji odpadów w domach. Trudności sprawia nadal zdefiniowanie odpadu wielomateriałowego oraz innego rodzaju opakowania, który ze względu na swą charakterystykę jest niejednoznaczny. W takim stanie rzeczy nieodzownym jest kontynuowanie edukacji w zakresie rozwijania wiedzy o postępowaniu z odpadami oraz jej ugruntowanie.
W ramach kampanii informacyjnej konieczne jest również promowanie nowych, dostępnych dla mieszkańców form odbioru odpadów, tj. przekazywanie odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów; korzystanie z usługi odbioru odpadów remontowych, czy też forma wystawki przed posesję.
Analiza funkcjonowania systemu wykazała, iż ok. 10 % gospodarstw domowych nie segreguje odpadów. Powodem wskazanym przez niesegregujących jest brak umiejętności lub brak przekonania o słuszności idei segregowania. Taki stan rzeczy przemawia za koniecznością ustawicznego przekonywania do praktyki segregacji, a także wskazuje na to, że edukacja ekologiczna musi być prowadzona w sposób ciągły i na różnych przestrzeniach oraz we wszystkich grupach społecznych. Część osób z niesegregujących odpady wskazuje, że nie widzi sensu segregacji, gdyż w dalszej perspektywie odpady te i tak „wracają” pomieszane na składowiska. Pogląd ten istnieje jeszcze po poprzednim systemie, gdzie segregacja nie była właściwie prowadzona, bądź firmy wywozowe w niewłaściwy sposób odbierały odpady z wysepek ekologicznych, a w najgorszych przypadkach zaniechały odrębnego odbioru odpadów segregowanych. Najlepszym dowodem, że zebrane selektywnie odpady trafiają na linie sortownicze, gdzie są dzielone na bardziej szczegółowe frakcje i doczyszczane, będzie pokazanie grupie mieszkańców, uczestniczących w wyjeździe studyjnym, jak działa instalacja przetwarzania odpadów. Uczestnicy wyjazdu będą mogli potwierdzić, że zakładane czynności są faktycznie wykonywane, przez co będą sami promować segregację wśród innych.

Ważnym wydaje się ciągłe promowanie segregacji zarówno w domach, jak i w instytucjach. Podkreślając fakt, że ograniczanie ilości powstawania odpadów i ich segregacja powinna być nawykiem towarzyszącym w każdej sytuacji, w ramach celów, jakie stawiamy sobie na rok 2014 jest kontynuacja kampanii informacyjnej w placówkach oświatowych oraz wprowadzenie systemu segregowania w Urzędzie Gminy.

Na kampanię informacyjną z zakresu edukacji ekologicznej w roku 2014 będą składały się następujące elementy:

1. VII Festyn recyklingowy 26 kwietnia 2014 r. – więcej

2 .Festiwal zdrowia – 6 czerwca 2014 r. – więcej

3. Wyjazd studyjny do instalacji przetwarzania odpadów
Dla unaocznienia drogi odpadów po odebraniu odpadów od mieszkańca w ramach kampanii będzie zorganizowany wyjazd studyjny do instalacji przetwarzania odpadów, kompostowni odpadów firmy REMONDIS dla wybranych mieszkańców Gminy. Na program wycieczki będzie również składać się wizyta w Ogrodzie Botanicznym i Palmiarni w Łodzi, jako przykład obiektów, w których wykorzystuje się kompost jako materiał nawozowy.

Łączny koszt zadania 47 922,59 zł
Dotacja WFOŚiGW w Łodzi 28 035,47 zł
Udział własny 19 957,12 zł

 

Gmina Zduńska Wola

spis_ludnosci

narodowy spis ludności i mieszkań 2021

baner

baner

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

transmisja

transmisja

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

rada gminy

rada gminy

Gazeta Nasza Gmina

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników
ZDUNSKA WOLA Pogoda

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook