Przejdź do treści
Imieniny:
sobota, 13 kwietnia 2024

Rewitalizacja


Informuję, iż została sporządzona Ewaluacja Programu Rewitalizacji Gminy Zduńska Wola na lata 2017-2023. Celem powyższego opracowania jest analiza postępów prac oraz stopnia realizacji przedsięwzięć głównych i uzupełniających opisanych w ww. dokumencie. Funkcje jakie pełni przedmiotowa ewaluacja to także: ocena aktualności programu rewitalizacji oraz przygotowanie propozycji zmian, jeśli istnieje taka potrzeba.

Ewaluacja obejmuje zestawienie tabelaryczne przyjętych przedsięwzięć wraz ze stopniem ich realizacji, zestawienie wskaźników, wykorzystanych do delimitacji obszarów zdegradowanego i rewitalizacji, a także zestawienie finansowe wykonanych projektów. Kolejnymi elementami dokumentu ewaluacji są wnioski z badań, a także analiza realizacji przedsięwzięć i poziomu wskaźników określonych w PR Gminy Zduńska Wola. Całość opracowania zamyka podsumowanie z wnioskami i rekomendacjami dla dalszych działań rewitalizacyjnych w Gminie.

 


 

Informuję, iż Program Rewitalizacji Gminy Zduńska Wola przyjęty uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola nr LV/438/2018 otrzymał w dniu 19.11.2018 r. pozytywną opinię Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w zakresie zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

 

Tym samym Program Rewitalizacji Gminy Zduńska Wola został wpisany na listę pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji prowadzoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Wykaz dostępny jest pod adresem: https://rpo.lodzkie.pl/images/2018/720-wykaz-pozyt-rewitalizacji/wykaz.pdf

 

W wyniku wykonanych analiz w sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, technicznej oraz przestrzenno – funkcjonalnej ustalono obszar zdegradowany, cechujący się kumulacją zdiagnozowanych problemów w poszczególnych sferach. Następnie w oparciu o diagnozę społeczno-gospodarczą, analizę wskaźnikową w poszczególnych sferach, opinii społeczności lokalnej wyrażonej podczas przeprowadzonych wywiadów ankietowych oraz konsultacji społecznych, a także szczególnego znaczenia wskazanego obszaru dla rozwoju gminy wyznaczono obszar rewitalizacji, na który składają się fragmenty następujących miejscowości:

 

 • Karsznice,
 • Korczew,
 • Izabelów,
 • Wojsławice,
 • Kłady.

 

Za obszar rewitalizacji uznać można teren obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się występowaniem zjawisk negatywnych oraz znaczeniem dla rozwoju lokalnego. Może być on podzielony na podobszary, które nie posiadają ze sobą wspólnych granic.

 

Program Rewitalizacji Gminy Zduńska Wola zakłada podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji kryzysowych. W tym celu wyznaczono projekty rewitalizacyjne, bezpośrednio powiązane z występowaniem negatywnych zjawisk na poszczególnych obszarach. Należą do nich:

 

 • Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłady wraz z zagospodarowaniem terenu.
 • Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mostki wraz z zagospodarowaniem terenu
 • Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Karsznicach
 • Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Korczewie
 • Przebudowa budynku OSP w Izabelowie
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Izabelowie
 • Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Korczewie
 • Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny Dz. M w Korczewie
 • Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Wojsławice
 • Reaktywacja – nowe funkcje Zespołu Szkół w Wojsławicach
 • Wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji.
 • Promowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji
 • Wzmacnianie więzi sąsiedzkich.

 

Istotną kwestią przy tworzeniu Programu Rewitalizacji jest uwzględnienie procesu aktualizacji Programu Rewitalizacji. Pozwoli to na wszelkie modyfikacje w dokumencie, które będą wynikać wyłącznie ze zmian w bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy.

 

Zakłada się, że Program Rewitalizacji będzie aktualizowany w wyniku:

 

 • Analizy wskaźników monitoringu oraz sprawozdań z realizacji projektów,
 • Z inicjatywy min. połowy Radnych Gminy,
 • Z inicjatywy min. 150 mieszkańców chcących zgłosić propozycję zmiany bądź uzupełnieniu Programu o dodatkowy projekt.

 

 

Poniżej w celu możliwości zapoznania się z powyższym dokumentem zamieszczono przedmiotową uchwałę wraz z załącznikiem w postaci Programu Rewitalizacji dla Gminy Zduńska Wola. Ponadto informuję, iż powyższa uchwała nie została podjęta w trybie art. 8 i art. 25 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398).

 

 

Do pobrania

# Plik Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Ewaluacja_Zduńska_Wola_PR_14_10_22 1 MB 252
2 pdf Uchwała 21 KB 1019
3 pdf załącznik do uchwały Program Rewitalizacji Gminy Zduńska Wola 5 MB 1752

wybory_samorzad_2024

wybory_samorzad_2024

wybory_euro_2024

wybory_euro_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda