Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 16 lipca 2024

Nieodpłatna pomoc prawna


Nieodpłatna pomoc prawna

Z nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Zduńskowolskim można skorzystać w Zduńskiej Woli, Szadku i Zapolicach. Pomoc jest organizowana na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

 1. Budynek Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Getta Żydowskiego 4a

Punkt czynny:

– poniedziałek w godz. 12.00-16.00

– wtorek w godz. 8.00-12.00

– środa w godz. 12.00-16.00

– czwartek w godz. 8.00-12.00

– piątek w godz. 8.00-12.00

 

 1. Budynek Urzędu i Gminy Miasta w Szadku, ul. Warszawska 3 (sala USC)

Punkt czynny:

– poniedziałek w godz. 9.00-13.00

– wtorek w godz. 11.30-15.30 – nieodpłatna mediacja

– środa w godz. 7.30-11.30

– czwartek w godz. 11.30-15.30

– piątek w godz. 9.00-13.00

 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 1. Budynek Urzędu Gminy Zapolice, Plac Strażacki 5 (pokój nr 17 – pierwsze piętro)

Punkt czynny:

– poniedziałek w godz. 8.00-12.00 (punkt specjalistyczny z zakresu prawa spadkowego, cywilnego oraz rodzinnego)

– wtorek w godz. 8.00-12.00

– środa w godz. 12.00-16.00

– czwartek w godz. 8.00-12.00

– piątek w godz. 12.00-16.00

 

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczących się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową;
 • nieodpłatną mediację.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
 • w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;
 • nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja:

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna. Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Zapisów na wyżej wymienione usługi można dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu: 43 824 42 10.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Od 2022 roku system nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji został rozszerzony. Osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, pomoc prawna udzielana jest w 1500 punktach działających na terenie całego kraju, także telefonicznie.

Więcej o zasadach udzielania pomocy i punktach, w których można z nie skorzystać ….

 

Nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie i mediacja STRONA MINISTERSTWA

 

 

 

 

 

 

 

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka

standardy ochrony małoletnich

standardy ochrony małoletnich
ZDUNSKA WOLA Pogoda