Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 25 czerwca 2024

Działalność gospodarcza


Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (s.d.g) oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1, który zastąpił dotychczasowy formularz EDG-1.Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona jest przez Ministra Gospodarki. CEIDG to system umożliwiający założenie firmy przez Internet i ewidencjonujący osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w Polsce.

Uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jest pierwszym krokiem na drodze do dopełnienia wszelkich formalności związanych z utworzeniem własnego przedsiębiorstwa.

Wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem o wpis REGON, zgłoszeniem NIP, zgłoszeniem płatnika ZUS albo zgłoszeniem oświadczenia do KRUS i nie podlega opłacie.Organ ewidencyjny dokonuje wpisu nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. Zaświadczeniem o wpisie do CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.

Jak założyć działalność gospodarczą

Karta usługi zgłoszenie, zmiana, zawieszenie, wznowienie i zaprzestanie działalności gospodarczej

ETAP 1

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna należy wybrać jeden z trybów postępowania:

 • zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie,
 • zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do urzędu gminy,
 • bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do urzędu gminy,
 • pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie, Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny,
 • przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy; podpis musi być potwierdzony notarialnie.

Elektroniczne złożenie wniosku może odbywać się poprzez wypełnienie formularza CEIDG-1 online na stronach:

Przedsiębiorca wykorzystujący pomieszczenie do prowadzenia działalności gospodarczej, winien ten fakt zgłosić do pokoju nr 2 tutejszego urzędu w celu złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości.


UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!

W związku z licznymi zgłoszeniami od przedsiębiorców na temat otrzymywania od firm komercyjnych pism z żądaniem wpłaty kwot za dokonanie wpisu do ich rejestrów przedsiębiorców (katalogów), publikujemy informacje dotyczące czynności związanych z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Przeczytaj treść komunikatu.

Wnioski do pobrania:

 1.  Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1 (aktualizacja w dniu 06.06.16)
 2.  Formularz CEIDG-1
 3. Formularz CEIDG-ZS
 4.  Załącznik CEIDG-MW
 5. Załącznik CEIDG-RD
 6. Załącznik CEIDG-RB
 7.  Załącznik CEIDG-SC
 8. Załącznik CEIDG-PN
 9. Załącznik CEIDG-POPR
 10. Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 w przypadkach związanych z prowadzeniem DG w różnych formach

 

ETAP 2
Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS
Potrzebne formularze: ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZCNA (http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=1083)

Przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej ma obowiązek zgłosić siebie do ubezpieczeń:

 1. na formularzu ZUS ZUA –zgłoszenie do ubezpieczenia – jeżeli przedsiębiorca podlega ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu;
 2. na formularzu ZUS ZZA- zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego z uwagi na występowanie okoliczności wyłączających obowiązek ubezpieczeń społecznych.

Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 7 dni od daty powstania tego obowiązku.

ETAP 3
Złożenie w urzędzie skarbowym dokumentów rejestracyjnych dla celów podatku VAT (o ile działalność firmy będzie jej podlegała)Potrzebne formularze:

VAT-R (zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług) – www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/formularze/vat

We wniosku do CEDIG kwestie podatkowe dotyczą tylko podatku dochodowego. Od 1 stycznia 2012 r. możliwe jest dołączenie formularza rejestracyjnego VAT-R do wniosku do wniosku o wpis do CEIDG.

ETAP 4

Założenie firmowego konta bankowego oraz wyrobienie pieczęci

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej określa obowiązek używania firmowego konta w każdym przypadku, gdy:

 1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
 2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Z wyłączeniem ww. sytuacji przedsiębiorca może korzystać z rachunku osobistego lub rachunku w SKOK. Po założeniu firmowego konta bankowego należy poinformować o tym fakcie Urząd Skarbowy za pomocą formularza CEIDG-1.

W obecnych regulacjach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej nie ma formalnego wymogu posiadania pieczątki. Żaden przepis nie nakłada na przedsiębiorcę takiego obowiązku. W praktyce jednak jest tak, że pomimo braku nałożonego przez ustawy obowiązku, pieczątka wydaje się niezbędna dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą, ponieważ w przypadku jej braku załatwienie części formalności w bankach, czy urzędach będzie w praktyce niemożliwe.

ETAP 5

Zgłoszenie pracodawcy zatrudniającego pracowników do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Gdy przedsiębiorca zamierza zatrudnić pracowników, należy spodziewać się kontaktu z Państwową Inspekcją Pracy www.pip.gov.pl oraz Sanepid www.gis.gov.pl. Nowelizacja Kodeksu pracy od dnia 17 stycznia 2013 r. zwalnia pracodawców z obowiązku zgłaszania do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji o miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej działalności. Inspekcje pozyskują te dane z rejestru firm Głównego Urzędu Statystycznego i rejestru kont płatników, prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podmioty wykonujące działalność leczniczą nadal muszą samodzielnie zgłosić się do Sanepidu.

Zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Sanitarnej powinni dokonać przedsiębiorcy zamierzający prowadzić działalność gastronomiczną lub sprzedaż artykułów spożywczych (niezależnie
od tego, czy zatrudniają pracowników, czy też nie). Warto pamiętać o tym, że państwowy inspektor sanitarny uprawniony jest do kontroli zgodności budowanych obiektów z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi, określonymi w obowiązujących przepisach.

Największe podmioty gospodarcze na terenie gminy Zduńska Wola

Karta usługi

wniosek o wydanie duplikatu decyzji (wydanej do 2011 r.) o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej

 

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda