Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 21 maja 2024

Gospodarka GruntamiSPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W TRYBIE PRZETARGOWYM
I. Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109 ze zm.).
Ogłoszenia o przetargu zamieszczane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz podawane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w prasie lokalnej i  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznejhttp://www.zdunskawola.bip.net.pl.
Ponadto ogłoszenie przekazywane jest sołtysom miejscowości położonych na terenie Gminy Zduńska Wola. Ogłoszenie podawane jest do publicznej wiadomości co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.
 
Etapem poprzedzającym ogłoszenie o przetargu jest sporządzony wykaz nieruchomości informujący o zamiarze zbycia, wywieszany na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, zamieszczany  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej podanej wyżej oraz przekazywany sołtysom. Informacja o wywieszeniu wykazu zamieszczana jest w prasie lokalnej.
 
Nieruchomości komunalne wyceniane są przez rzeczoznawcę majątkowego. Cena wywoławcza do pierwszego przetargu nie może być niższa od wartości nieruchomości ustalonej przez rzeczoznawcę.
 
W przypadku zainteresowania nieruchomością nie przeznaczoną do sprzedaży, a będącą własnością Gminy Zduńska Wola, na którą nie został ogłoszony wykaz, procedura przygotowania nieruchomości do sprzedaży może być rozpoczęta na wniosek osoby zainteresowanej o przystąpienie do procedury przygotowania nieruchomości do sprzedaży w trybie przetargowym
 
II. Gdzie można załatwić sprawę?
Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Zduńska Wola.
Sprawy merytorycznie załatwia Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Zduńska Wola,
ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola, pokój nr 8.
Telefon kontaktowy: 43 825 33 66
e-mail: anna.szymczak@ugzw.pl
 
III. Termin załatwienia sprawy
Bez zbędnej zwłoki.
 
IV. Opłaty
Brak.

 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

I. Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.)
Sprzedaż nieruchomości komunalnych w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania własnej nieruchomości, rozpoczynana jest na wniosek zainteresowanego. Podstawą wystąpienia z wnioskiem jest posiadanie tytułu prawnego do gruntu bezpośrednio przylegającego.
 
II. Gdzie można załatwić sprawę?
Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Zduńska Wola.
Sprawy merytorycznie załatwia Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Zduńska Wola
ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola, pokój nr 8.
Telefon kontaktowy: 43 825 33 66
e-mail: anna.szymczak@ugzw.pl
 
III. Termin załatwienia sprawy
Bez zbędnej zwłoki.
 
IV. Opłaty
Brak opłaty od wniosku.

 


PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
 
I. Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 83 ze zm.)
II. Podmioty uprawnione
 1. osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy, tj. 13 października 2005 r.,użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych (przez nieruchomość rolną rozumie się nieruchomość rolną
  w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy na cele inne niż rolne);
 2. osoby fizyczne i prawne będące w dniu wejścia w życie ustawy, tj. 13 października 2005 r. właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub garażami;
 3. spółdzielnie mieszkaniowe będące w dniu wejścia w życie ustawy tj. 13 października 2005 r. będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży;
 4. osoby fizyczne będące następcami prawnymi osób, o których mowa w pkt. 1, oraz osoby fizyczne będące następcami prawnymi osób o których mowa w pkt 2 i 3;
 5. osoby będące właścicielami lokali, które nabyły udział w użytkowaniu wieczystym po dniu wejścia w życie ustawy.
III. Gdzie można załatwić sprawę?
Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Zduńska Wola.
Sprawy merytorycznie załatwia Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Zduńska Wola
ul. Zielona 30, pokój nr 8
Telefon kontaktowy: 43 825 33 66
e-mail: anna.szymczak@ugzw.pl
 
IV. Termin składania wniosku
Najpóźniej do dnia 31 każdego roku.
 
V. Wymagane dokumenty
 1. wniosek użytkownika wieczystego, bądź w przypadku współużytkowania wniosek wszystkich współużytkowników wieczystych;
 2. aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomo0sci będącej przedmiotem użytkowania wieczystego, tj. odpis księgi prowadzonej dla gruntu, a w przypadku gdy współużytkowanie wieczyste związane jest z prawem własności wyodrębnionego lokalu – również odpis księgi wieczystej prowadzonej dla tego lokalu;
 3. inne dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny (umowa notarialna sprzedaży, umowa o ustanowieniu praw użytkowania wieczystego, zamiany, orzeczenie sądu);
 4. w odniesieniu do nieruchomości rolnych, informacja o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy.
VI. Termin załatwienia sprawy
Bez zbędnej zwłoki.
 
VII. Opłaty
 1. za decyzję kończącą postępowanie wszczęte wnioskiem – 10 zł;
 2. osoba na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia, ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z zasadami obowiązującymi na dzień przekształcenia.
VIII. Tryb odwoławczy
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Zduńska Wola.

USTALENIE  NUMERU PORZĄDKOWEGO
 
I. Podstawa prawna
 1. Art. 47a ust. 1 pkt. 1 i Art. 47b ust.1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 520 ze zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów ( Dz. U. z 2012 r., poz. 125).
II. Gdzie można załatwić sprawę?
Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Zduńska Wola.
Sprawy merytorycznie załatwia Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Zduńska Wola
ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola, pokój nr 8.
Telefon kontaktowy: 43 825 33 66
 
III. Wymagane dokumenty
 1. Wniosek od właściciela nieruchomości lub osoby faktycznie władającej ;
 2. Załączniki: (przyjmujemy kserokopie – oryginały do wglądu)
 • aktualna odbitka z mapy ewidencji gruntów z zaznaczonymi działkami, obrazującym usytuowanie budynku bądź mapa uzupełniająca z projektem podziału działek stanowiącymi przedmiot sprawy;
 • kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu.
IV. Termin załatwienia sprawy
Załatwienie spraw w terminie 30 dni w formie zawiadomienia.
 
V. Opłaty
Brak.
 
VI. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.
 

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
Postępowanie podziałowe prowadzone jest w dwóch etapach
 
I. Podstawa prawna
 • art. 92 do art. 99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663).
II. Gdzie można załatwić sprawę?
Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Zduńska Wola.
Sprawy merytorycznie załatwia Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Zduńska Wola
ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola, pokój nr 8
Telefon kontaktowy: 43 825 33 66
e-mail: anna.szymczak@ugzw.pl – rejestrowanie wniosków o podział i wydawanie decyzji zatwierdzającej podział
e- mail: anna.szwedzka@ugzw.pl – wydawanie postanowienia w sprawie opinii o zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art.95 o gospodarce nieruchomościami.
 
III. Wymagane dokumenty
 
 1. wniosek osoby lub osób (jeżeli nieruchomość objęta jest współwłasnością) posiadających tytuł prawny do nieruchomości:
 1. dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości /aktualny odpis z księgi wieczystej a w przypadku jej braku inny tytuł prawny
 2. wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegająca podziałowi.
 3. prawomocna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązująca w dniu złożenia wniosku;
 4. wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o   gospodarce nieruchomościami .(Dz. U z 2004 r. Nr 261, 2603);
 5. protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
 6. wykaz zmian gruntowych;
 7. wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze   wieczystej;
 8. mapę z projektem podziału.
 9. jeżeli jest wymagane wyrażenie opinii, o której mowa w art. 93 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami .(Dz. U z 2004 r. Nr 261, 2603); lub uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art.96 ust.1a, dokumenty wymienione w ust.1a pkt 5-8 dołącza się
  do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii lub pozwolenia. Dokumenty te powinny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
V. Opłaty
Brak.
VI. Termin załatwienia sprawy
Bez zbędnej zwłoki.
Wydanie postanowienia o zgodności proponowanego podziału w ciągu 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości w terminie 1 miesiąca, W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty wpływu geodezyjnej dokumentacji podziałowej.
Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Zduńska Wola w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.
ROZGRANICZENIE  NIERUCHOMOŚCI
I. Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 kwietnia 1999r  w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz.U. Nr 45, poz. 453).
II. Gdzie można załatwić sprawę?
Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Zduńska Wola.
Sprawy merytorycznie załatwia Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Zduńska Wola
ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola, pokój nr 8
Telefon kontaktowy: 43 825 33 66
 
III. Wymagane dokumenty
 1. wniosek o przeprowadzenie rozgraniczenia w celu wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego;
 2. wypisy z rejestru gruntów;
 3. dokumentacja geodezyjna po przeprowadzeniu rozgraniczenia przez geodetę.
 
IV. Opłaty
Opłata skarbowa 10 zł od decyzji. Dowód wpłaty załączony do wniosku. Koszty rozgraniczenia ponosi w połowie wnioskodawca, w połowie pozostali właściciele gruntów rozgraniczanych.
 
V. Termin załatwienia sprawy
Bez zbędnej zwłoki.
Wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania   rozgraniczeniowego niezwłocznie ale nie dłużej niż 30 dni.
Po złożeniu pełnej dokumentacji rozgraniczeniowej wydanie decyzji w terminie do 30 dni lub przekazanie sprawy do Sądu Rejonowego. Wydanie postanowienia o rozliczeniu kosztów rozgraniczenia.
 
VI. Tryb odwoławczy
Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granic może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy do sądu.

wybory_euro_2024

wybory_euro_2024

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda