Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 16 lipca 2024

Opłata Adiacencka


I. Podstawa prawna
 • art. 98 a oraz art. 145 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)
 • Uchwała NR XXXVI/276/2013 Rady Gminy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 11 października 2013 r., poz. 4490).

II. Postępowanie wszczynane z urzędu

Sprawy merytorycznie załatwia: Wydział infrastruktury, rolnictwa i zamówień publicznych Urzędu Gminy Zduńska Wola
ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola, pok. nr 8
telefon kontaktowy: 43 825 33 66

e-mail: beata.jaworska@ugzw.pl

III. Forma załatwienia sprawy

1.  Wszczęcie postępowania z urzędu w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej.
2.  Zlecenie z urzędu wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego określającego wartość      nieruchomości:
 • przed podziałem i po podziale. Wartość określa się na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej. Stan nieruchomości przed podziałem przyjmuje się na dzień wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, a stan nieruchomości po podziale przyjmuje się dzień, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne, przy czym nie uwzględnia się części składowych nieruchomości;
 • spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej. Wartość nieruchomości według stanu przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej i po ich wybudowaniu określa się według cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej.
3.  Zawiadomienie w trybie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z   2013 r., poz. 267) oraz art. 156 ust. 1 a ustawy o gospodarce nieruchomościami.
4.  Decyzja

IV. Opłata

 • wolne od opłaty skarbowej w myśl ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.)
 • opłata za wpis hipoteki do Księgi Wieczystej, w przypadku pozytywnie rozparzonego wniosku o rozłożenie opłaty na raty.

V. Termin załatwienia sprawy

Ustalenie opłaty może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna lub do 3 lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej albo od dnia stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi.

VI. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Zduńska Wola.

VII. Uwagi

 • Opłata adiacencka może być, na wniosek właściciela nieruchomości, rozłożona na raty roczne płatne w okresie do 10 lat. Warunki rozłożenia na raty określa się w decyzji o ustaleniu opłaty. Należność gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w tym przez ustanowienie hipoteki. Decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.
 • Obowiązek wnoszenia opłaty adiacenckiej powstaje po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu opłaty stała się ostateczna. W przypadku rozłożenia opłaty na raty obowiązek ten dotyczy wpłacenia pierwszej raty.
 • Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie opłaty adiacenckiej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.
 • Wysokość opłaty adiacenckiej ustalona w decyzji podlega waloryzacji począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydana została decyzja, do pierwszego dnia miesiąca, w którym powstał obowiązek zapłaty.
 • Przy ustalaniu opłaty adiacenckiej, różnicę między wartością, jaką nieruchomość ma po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką miała przed ich wybudowaniem, pomniejsza się o wartość nakładów poniesionych przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, na rzecz budowy poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej.

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka

standardy ochrony małoletnich

standardy ochrony małoletnich
ZDUNSKA WOLA Pogoda