Przejdź do treści
Imieniny:
sobota, 13 kwietnia 2024

Decyzja o warunkach zabudowy


I. Podstawa prawna
Art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1 i 2 art. 60 ust 1, art. 61 ust. 1-5, art. 63 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.),
Art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

II. Gdzie można załatwić sprawę ?
Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Zduńska Wola.
Sprawy merytorycznie załatwia:
Wydział infrastruktury
ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola, pok. nr 5
telefon kontaktowy: 43 825 33 66
e-mail: anna.szwedzka@ugzw.pl
e-mail: dominika.nogala@ugzw.pl

III. Wymagane dokumenty
1. wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy;
2. 3 egz. kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 (inwestycje liniowe dopuszczalna 1:2000);
3. przedstawiony w sposób graficzny (2 egz. mapy) planowany sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyka
zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych;
4. opinie, warunki techniczne, umowy właściwych gestorów sieci zewnętrznych i zarządców dróg (w zależności od
konkretnego przypadku);
5. inne, np.: w przypadku spółki do wniosku należy dołączyć aktualny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr
Przedsiębiorstw i ewentualne pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora (wraz z opłatą skarbową w wysokości 17
zł w kasie Urzędu Gminy Zduńska Wola jak wyżej);
6. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 598 zł (nie dotyczy właściciela i użytkownika wieczystego nieruchomości, na którą został złożony wniosek).

IV.Opłata
Opłata skarbowa w wysokości 598 zł (nie dotyczy właściciela i użytkownika wieczystego nieruchomości, na którą został złożony wniosek) wpłacona w kasie Urzędu Gminy Zduńska Wola.

V.Termin załatwienia sprawy:
1 miesiąc od dnia wszczęcia postępowania.
Do powyższego terminu nie wlicza się czasu na dokonanie uzgodnień przewidzianych przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

VI.Dodatkowe informacje
Wniosek może dotyczyć np.: budowy budynku (rozbudowy, przebudowy, nadbudowy lub zmiany sposobu użytkowania budynku) – mieszkalnego jednorodzinnego/wielorodzinnego, gospodarczego, garażowego, gospodarczo – garażowego, handlowego, usługowego, usługowo – handlowego, produkcyjnego, warsztatowego; budowy wiatrołapu, wjazdu na działkę, zbiornika na nieczystości ciekłe, zbiornika wodnego, stawu (patrz Prawo Wodne) i inne.
Do wniosku należy dołączyć 3 egz. kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000  (w przypadku inwestycji liniowych także 1:2000) przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać. Mapa winna obejmować przyległy teren w odległościach nie mniejszych niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, lecz nie mniej niż 50m (mapa dostępna w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 10 – wejście od ul. Żeromskiego).
Z uwagi na to, że pobierane przez Państwa mapy są mapami do celów opiniodawczych i mogą posiadać nieaktualne naniesienia, należy nanieść ewentualne zmiany niezaewidencjonowane na powyższych mapach, zgodnie ze stanem faktycznym na działce/nieruchomości.
Załącznik graficzny stanowi kopia mapy zasadniczej (2 z 3 egz. mapy) z naniesioną propozycją zagospodarowania
działki/nieruchomości (naniesione projektowane budynki, szambo, wjazdy, dojazdy i dojścia i inne elementy zabudowy i zagospodarowania działki ujęte w części opisowej wniosku) oraz zaznaczonym terenem objętym wnioskiem. Posiadana przez Inwestora koncepcja architektoniczno – urbanistyczna lub wybrany projekt, tzw. „gotowy” może stanowić załącznik do wniosku.
Dostęp do drogi publicznej poprzez: istniejący wjazd, projektowany wjazd, służebność gruntową udokumentowaną w akcie notarialnym działki/nieruchomości objętej wnioskiem (podać nr ewid. gruntów). W przypadku budowy nowego wjazdu należy uzyskać warunki techniczne na budowę zjazdu indywidualnego lub publicznego (w przypadku zabudowy handlowej) od zarządców dróg, do których przylega działka/nieruchomość.
W przypadku, gdy na działce/nieruchomości znajduje się przyłącze wodociągowe do sieci wodociągowej, należy uzyskać zapewnienie od gestora sieci wodociągowej, że dla projektowanego zamierzenia budowlanego istniejące przyłącze jest wystarczające. W przypadku nowoprojektowanego przyłącza należy załączyć do wniosku warunki przyłączenia do sieci wodociągowej dostępne w P.U.H. „JAN-POL” s.c. w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 58A lub Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 15.
W przypadku, gdy na działce/nieruchomości znajduje się przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej należy uzyskać
zapewnienie od gestora sieci, że dla projektowanego zamierzenia budowlanego istniejące przyłącze jest wystarczające.
W przypadku nowoprojektowanego przyłącza należy załączyć do wniosku warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej dostępne w P.U.H. „JAN-POL” s.c. w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 58A lub Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 15.
W przypadku, gdy na działce/nieruchomości znajduje się przyłącze elektroenergetyczne, a Inwestor planuje lokalizację
budynku o funkcji usługowej, handlowej lub produkcyjnej, należy uzyskać zapewnienie od gestora sieci elektroenergetycznej, że dla projektowanego zamierzenia budowlanego istniejące przyłącze jest wystarczające (dostarczana moc przyłączeniowa). W przypadku innej zabudowy – załączyć kopię posiadanej umowy o dostarczenie energii elektrycznej. W przypadku nowoprojektowanego przyłącza należy załączyć do wniosku warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dostępne  w Zakładzie Energetycznym Łódź – Teren w Sieradzu, ul. Wojska Polskiego 98. W przypadku budynków garażowych istnieje obowiązek podłączenia obiektu do sieci elektroenergetycznej.

VII.Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Zduńska Wola.

wybory_samorzad_2024

wybory_samorzad_2024

wybory_euro_2024

wybory_euro_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda