Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 16 lipca 2024

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


I.Podstawa prawna
Art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1, art. 51 ust 1 pkt 2, art. 53, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.),
Art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

II.Gdzie można załatwić sprawę ?
Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Zduńska Wola
Sprawy merytorycznie załatwia :
Wydział infrastruktury
ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola, pok. nr 5
telefon kontaktowy: 0-43 825 33 66
e-mail: anna.szwedzka@ugzw.pl
e-mail: dominika.nogala@ugzw.pl

III. Wymagane dokumenty
1. wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
2. 3 egz. kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 (inwestycje liniowe dopuszczalna 1:2000);
3. przedstawiony w sposób graficzny (2 egz. mapy) planowany sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyka
zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych;
4. opinie, warunki techniczne, umowy właściwych gestorów sieci zewnętrznych i zarządców dróg (w zależności od
konkretnego przypadku);
5. inne, np.: w przypadku spółki do wniosku należy dołączyć aktualny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr
Przedsiębiorstw i ewentualne pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora (wraz z opłatą skarbową w wysokości
17zł wpłaconą w kasie Urzędu Gminy Zduńska Wola jak wyżej);
6. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 598 zł (nie dotyczy właściciela i użytkownika wieczystego nieruchomości, na którą został złożony wniosek).

IV. Opłata
Opłata skarbowa w wysokości 598 zł (nie dotyczy właściciela i użytkownika wieczystego nieruchomości, na którą został złożony wniosek) wpłacona w kasie Urzędu Gminy Zduńska Wola.

V. Termin załatwienia sprawy
1 miesiąc od dnia wszczęcia postępowania.
Do powyższego terminu nie wlicza się czasu na dokonanie uzgodnień przewidzianych przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

VI. Dodatkowe informacje:
Wniosek dotyczy inwestycji celu publicznego określonych w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Do wniosku należy dołączyć 3 egz. kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 (w przypadku inwestycji liniowych także 1:2000) przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy (mapa dostępna w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 10 – wejście od ul. Żeromskiego). Z uwagi na to, że pobierane przez Państwa mapy służą celom opiniodawczym i mogą posiadać nieaktualne dane, należy nanieść ewentualne zmiany niezaewidencjonowane na powyższych mapach, zgodnie ze stanem faktycznym na działce/nieruchomości.
Załącznik graficzny stanowi kopia mapy zasadniczej (2 z 3 egz. mapy) z naniesioną propozycją zagospodarowania działki/nieruchomości (naniesione projektowane budynki, szambo, wjazdy, dojazdy i dojścia i inne elementy zabudowy i zagospodarowania działki ujęte w części opisowej wniosku) oraz zaznaczonym terenem objętym wnioskiem. Posiadana przez Inwestora koncepcja architektoniczno – urbanistyczna.
Powierzchnia zabudowy, w przypadku obiektów handlowych – powierzchnia sprzedaży (dotyczy zabudowy kubaturowej).
Dostęp do drogi publicznej poprzez: istniejący wjazd, projektowany wjazd, służebność gruntową udokumentowaną w akcie notarialnym działki/nieruchomości objętej wnioskiem (podać nr ewid. gruntów).
W przypadku budowy nowego wjazdu należy uzyskać warunki techniczne na budowę zjazdu indywidualnego lub publicznego (w przypadku zabudowy handlowej) od zarządców dróg, do których przylega działka/nieruchomość.
W przypadku, gdy na działce/nieruchomości znajduje się przyłącze wodociągowe do miejskiej sieci wodociągowej, należy uzyskać zapewnienie od gestora sieci wodociągowej, że dla projektowanego zamierzenia budowlanego istniejące przyłącze jest wystarczające. W przypadku nowoprojektowanego przyłącza należy załączyć do wniosku warunki przyłączenia do sieci wodociągowej dostępne w P.U.H. „JAN-POL” s.c. w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 58A lub Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 15.
W przypadku, gdy na działce/nieruchomości znajduje się przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej należy uzyskać zapewnienie od gestora sieci, że dla projektowanego zamierzenia budowlanego istniejące przyłącze jest wystarczające. W przypadku nowoprojektowanego przyłącza należy załączyć do wniosku warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej dostępne w P.U.H. „JAN-POL” s.c. w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 58A lub Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 15. Jeśli w rejonie projektowanej inwestycji brak jest sieci kanalizacji sanitarnej, a Inwestor planuje odprowadzenie ścieków do zbiornika bezodpływowego, należy do wniosku dołączyć umowę przedwstępną zawartą z gestorem sieci, podłączenia działki/nieruchomości do kanalizacji sanitarnej po jej wybudowaniu.
W przypadku, gdy na działce/nieruchomości znajduje się przyłącze elektroenergetyczne, a Inwestor planuje lokalizację  budynku, należy uzyskać zapewnienie od gestora sieci elektroenergetycznej, że dla projektowanego zamierzenia budowlanego istniejące przyłącze jest wystarczające (dostarczana moc przyłączeniowa). W przypadku innej zabudowy – załączyć kopię posiadanej umowy o dostarczenie energii elektrycznej. W przypadku nowoprojektowanego przyłącza należy załączyć do wniosku warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dostępne w Zakładzie Energetycznym Łódź – Teren w Sieradzu, ul. Wojska Polskiego 98.

VII.Tryb odwoławczy
1. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Zduńska Wola.
2. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka

standardy ochrony małoletnich

standardy ochrony małoletnich
ZDUNSKA WOLA Pogoda