Przejdź do treści
Imieniny:
sobota, 13 kwietnia 2024

Wspólne kroki w Cyberświecie

19 marca na terenie Urzędu Gminy Zduńska Wola odbyło się szkolenie dla przyszłych realizatorów programu „Wspólne kroki w Cyberświecie”. W szkoleniu wzięło udział 15 nauczycieli ze szkół gminnych. Na zakończenie szkolenia każda uczestniczka otrzymała certyfikat oraz materiały niezbędne do realizacji programu „Wspólne kroki  w Cyberświecie” wśród uczniów klas III SP (opis programu, karty pracy oraz broszury dla rodziców i uczniów).

Program „Wspólne kroki w Cyberświecie” jest programem profilaktyki uniwersalnej, mającym na celu zapobieganie zaburzeniom korzystania z technologii wśród dzieci poprzez dostarczanie wiedzy na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi, a także kształtowanie ważnych umiejętności obniżających ryzyko wystąpienia uzależnienia. Autorami programu są specjaliści związani z Fundacją Poza Schematami z Warszawy, zaś jego skuteczność została potwierdzona wynikami, uzyskanymi w procesie ewaluacji.

W roku ubiegłym program został wpisany do bazy programów rekomendowanych pod adresem: https://programyrekomendowane.pl/programy/profilaktyka-uniwersalna/wspolne-kroki-w-cyberswiecie/

Więcej informacji na temat programu znajdziecie Państwo na stronie www.wspolnekroki.pl

Szkolenie zostało w całości sfinansowane z środków GKRPA przy Urzędzie Gminy Zduńska Wola.

 

Warto przypomnieć, że Gmina Zduńska Wola zgodnie z Rekomendacjami do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

oraz przeciwdziałania narkomanii Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom od lat inwestuje w realizację programów profilaktycznych, które spełniają standardy profilaktyki opartej na naukowych podstawach, czyli:

  • zostały opracowane na podstawie aktualnej wiedzy o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących oraz mechanizmach ich osłabiania lub wzmacniania;
  • wykorzystano w nich wiodące i uzupełniające strategie profilaktyczne;
  • realizowane działania mają udokumentowany związek z ograniczaniem wpływu czynników ryzyka oraz ze wzmacnianiem czynników chroniących, uwzględnionych w programie;
  • legitymują się wynikami badań ewaluacyjnych: procesu i/lub wyników.

Więcej informacji nt. standardów profilaktyki i skutecznych strategii profilaktycznych znajduje

się na stronie: https://kcpu.gov.pl/wp-content/uploads/2022/11/standardy-profilaktyki-1.pdf

Na terenie wszystkich szkół gminnych pedagodzy szkolni realizują zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień (w tym profilaktyki uzależnień behawioralnych) w ramach swoich obowiązków zawodowych i planów pracy.

Szkolni specjaliści – profilaktycy realizują wśród uczniów szkół następujące rekomendowane programy profilaktyczne: „Jaś i Małgosia na tropie – Program Domowych Detektywów”, „Fantastyczne Możliwości”, „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”, „Przyjaciele Zippiego”, „Unplugged” (ponadto w SP w Janiszewicach realizowany jest rekomendowany program profilaktyczny „Spójrz Inaczej”) oraz inne programy profilaktyczne: „Cukierki”, „Przeciw”, „Stop agresji i przemocy w szkole”,  a także kampanie i warsztaty profilaktyczne. Każdy z realizatorów odbył profesjonalne szkolenie uprawniające do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Wszystkie szkolenia zostały w całości sfinansowane z funduszy GKRPA przy UG Zduńska Wola.

Ww. programy rekomendowane znajdują się w Bazie programów rekomendowanych: https://www.programyrekomendowane.pl/ utworzonej w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych  i Promocji Zdrowia Psychicznego. System rekomendacji działa na poziomie krajowym od 2010 roku. Jest to zadanie realizowane we współpracy trzech instytucji: Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (powstałego z połączenia Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii. W ramach systemu dokonywana jest ocena programów z obszarów promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych) oraz programów profilaktyki innych zachowań problemowych (ryzykownych) dzieci i młodzieży. Programy są badane pod kątem spełnienia standardów – szczegółowych wymagań odnoszących się do jakości programu jako całości, a także poszczególnych etapów jego realizacji, tj. etapu diagnozy i oceny potrzeb, wyboru grupy docelowej, planowania celów i sposobów ich realizacji, zapewnienia jakości realizacji oraz monitorowania i oceny efektów programu w trakcie ewaluacji.

 

                            
                          

                   

wybory_samorzad_2024

wybory_samorzad_2024

wybory_euro_2024

wybory_euro_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda