Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 25 czerwca 2024

Informacja o posiedzeniu komisji IX kadencji Rady Gminy Zduńska Wola

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 czerwca 2024 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola, odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy  Zduńska Wola. 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola
  na rok 2024.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduńska Wola na lata 2024 – 2029.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Zduńska Wola porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia gminie Miasto Sieradz zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentu
  pn. „Koncepcja rozwoju rowerowych i pieszych szlaków turystycznych wraz
  z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask”.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów
  na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Zduńska Wola.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zduńska Wola oraz określenia granic ich obwodów.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zduńska Wola oraz określenia granic ich obwodów.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnym Rady Gminy Zduńska Wola.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłaty dla 9, 10, 11 i 12 grupy taryfowej odbiorców usług odprowadzania ścieków.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Zduńska Wola.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zduńska Wola za rok 2023 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zduńska Wola za 2023 r.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zduńska Wola.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie posiedzenia. 

Przewodniczący posiedzenia

 

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda