Przejdź do treści
Imieniny:
środa, 27 września 2023

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z odejściami na działkach w miejscowościach Ogrodzisko, Czechy gm. Zduńska Wola


 


Cel projektu:

Celem realizacji projektu jest ochrona środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Zduńska Wola, na terenie gminy Zduńska Wola poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i podłączenie do sieci kolejnych mieszkańców gminy, doprowadzając do właściwego oczyszczania ścieków bytowych.

W wyniku realizacji projektu zostanie osiągnięty cel bezpośrednio związany z efektywnym gospodarowaniem zasobami wodnymi – ograniczenia przedostawania się  do wód powierzchniowych i podziemnych niedostatecznie oczyszczonych ścieków.

Realizacja inwestycji przyczyni się do ochrony zasobów wodnych nie tylko gminy, ale również powiatu zduńskowolskiego i województwa łódzkiego oraz przyczyni się do ochrony zlewni rzeki Warty – dorzecza Odry oraz zachowania stanu ekologicznego wód Bałtyku.

 

Efekt rzeczowy:

Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej: 3,80 km

 

Efekt ekologiczny:

Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączali się do sieci w wyniku realizacji projektu: 215 RLM

 

Koszty projektu:

  1. Koszt całkowity projektu: 5 224 307,66 PLN
  2. Wydatki kwalifikowane: 3 794 968, 56 PLN
  3. Wnioskowane dofinansowanie (EDB) 3 225 723,27 PLN, stanowiące 85% wydatków kwalifikowanych,
  4. Kwota dotacji – 3 225 723,27 PLN

 

 

 

Projekt realizowany w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

Zgłaszanie nieprawidłowości

 

Informujemy, iż Ministerstwo Rozwoju stworzyło proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

 

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

skorzystać z formularza na dedykowanej stronie https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/
lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

 

Co należy zgłaszać

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Więcej informacji: tutaj

 

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

BIP

SIP

SIP

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Gazeta Nasza Gmina

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

Pomoc dla Ukrainy

pomoc dla Ukrainy
ZDUNSKA WOLA Pogoda