Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 21 maja 2024

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Zduńska Wola


CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest lepsza gospodarka odpadami w Gminie Zduńska Wola i województwie łódzkim. Realizacja projektu przyczyni się do zapobiegania powstawaniu odpadów, przygotowania ich do ponownego użycia, poprzez wdrożone rozwiązania ograniczeniu ulegnie ilość odpadów kierowanych na składowisko odpadów. Główny cel projektu ma wpłynąć na zachowanie i poprawę środowiska naturalnego, ochronę zasobów naturalnych.

Cele szczegółowe projektu:

– dostosowanie się do wymogów prawa,

– zapobieganie powstawaniu odpadów,

– ograniczenie procederu powstawania tzw. „dzikich wysypisk śmieci”,

– wzrost poziomu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych,

– edukowanie mieszkańców z hierarchii postępowania z odpadami oraz ponownego ich wykorzystania,

– przyspieszenie inwestycji poprawiających jakość środowiska naturalnego w gminie,

– poprawa warunków życia mieszkańców regionu,

 

PLANOWANE EFEKTY

Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (szt.) – 1
Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów (osoby) – 12 000

 

ZADANIA PROJEKTU

 • Prace przygotowawcze
  – Studium wykonalności oraz PFU
  – Dokumentacja projektowa
 • Roboty budowlano-montażowe
  – utwardzenie powierzchni PSZOK,
  – wiata magazynowa,
  – kontener socjalno-biurowy z wyposażeniem,
  – magazyn zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych (z wyposażeniem m.in. specjalistycznymi pojemnikami na odpady niebezpieczne),
  – magazyn przedmiotów do ponownego użycia z warsztatem,
  – infrastruktura towarzysząca i niezbędne instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna,  tablice informacyjne i edukacyjne, ogrodzenie z bramą wjazdową, zieleń izolacyjną,
  – wyposażenie: kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania poszczególnych odpadów, zestawy narzędzi
 • Nadzór inwestorski.
 • Promocja projektu.
 • Zarządzanie projektem.

 

Całkowite koszty projektu – 1 270 967,14 PLN
Koszty kwalifikowalne –1 017 875,38 PLN
Dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowalnych  – 865 194,07 PLN

Planowana data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-01-01
Planowana data rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 2020-11-30

 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – Tymienice – działka nr 49/5

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa V – Ochrona Środowiska, Działanie V.2 Gospodarka odpadami.

Do pobrania

# Plik Wielkość pliku Pobrania
1 png PZ_PSZOK 505 KB 714

wybory_euro_2024

wybory_euro_2024

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda