Imieniny:
poniedziałek, 19 marca 2018
EnglishGermanPolish

Rewitalizacja


Program Rewitalizacji dla Gminy Zduńska Wola

Dla Gminy Zduńska Wola aktualnie opracowywany jest programu rewitalizacji. Będzie on wieloletnim programem działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej, środowiskowej zmierzającym do wyprowadzenia obszarów wskazanych do rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Będzie także narzędziem planowania, koordynowania i integrowania różnych aktywności w ramach rewitalizacji. Dokument ten będzie obowiązkowym załącznikiem, podstawą do aplikowania o środki finansowe w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektów infrastrukturalnych (twardych) i nieinfrastrukturalnych (miękkich).


 

Kolejny etap opracowywania Programu Rewitalizacji

W związku z opracowywaniem dla Gminy Zduńska Wola Programu Rewitalizacji, serdecznie zapraszamy wszystkich naszych mieszkańców do zgłaszania swoich pomysłów na przedsięwzięcia na terenie Gminy Zduńska Wola. Państwa odpowiedzi w ankiecie pozwolą określić zadania, które należy podjąć w celu poprawy atrakcyjności Gminy Zduńska Wola oraz poprawy życia na jej terenie.

Formularze ankiety dostępne są w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Zduńska Wola w pokoju nr 18 na I piętrze oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca 2017 r.:

 • drogą elektroniczną na adres: email: sekretariat@ugzw.com.pl,
 • korespondencyjnie na adres: Gmina Zduńska Wola, 98-220 Zduńska Wola, ul. Zielona 30 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy),
 • bezpośrednio w Gminie Zduńska, ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola, I piętro pokój nr 18.

Zapraszamy do udziału !

 


Szanowni Państwo,

trwają pracę nad Programem Rewitalizacji dla Gminy Zduńska Wola. Istotnym dla podjęcia właściwych działań jest poznanie rzeczywistych potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Zwracamy się zatem do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiej i anonimowej ankiety, która pozwoli nam poznać Państwa opinie na temat możliwości rozwoju gminy, problemów lokalnych oraz obszarów wymagających wsparcia.

Ankieta dostępna jest tutaj.


Przeprowadzone zostaną, z inicjatywy Wójta, konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Zduńska Wola.

Przedmiotem konsultacji jest opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Zduńska Wola.

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez:

 1. zorganizowanie dwóch otwartych spotkań z mieszkańcami Gminy Zduńska Wola, umożliwiających składanie wniosków i uwag:
  • pierwsze spotkanie odbędzie się w terminie 9.03.2017 r. o godz. 16.30 w Zespole Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach,
  • drugie spotkanie odbędzie się w terminie 13.04.2017 r. o godz. 16.30 w Zespole Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach,
 2. przeprowadzenie badania ankietowego w dniach 24.02-10.03.2017 r. za pomocą linku https://www.ankietka.pl/ankieta/258733/cawi-zdunska-wola.html
 3. zgłaszania uwag i opinii za pomocą kwestionariusza na stronie internetowej Urzędu Gminy Zduńska Wola w terminie 31.03-21.04.2017 r.

 

UWAGA ZMIANA TERMINÓW

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez:

 1. zorganizowanie dwóch otwartych spotkań z mieszkańcami Gminy Zduńska Wola, umożliwiających składanie wniosków i uwag:
  • pierwsze spotkanie odbędzie się w terminie 9.03.2017 r. o godz. 16.30 w Zespole Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach,
  • drugie spotkanie odbędzie się w terminie 09.05.2017 r. o godz. 18.00 w Zespole Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach,
 2. przeprowadzenie badania ankietowego w dniach 02-10.04.2017 r. za pomocą linku https://www.ankietka.pl/ankieta/258733/cawi-zdunska-wola.html
 3. zgłaszania uwag i opinii za pomocą kwestionariusza na stronie internetowej Urzędu Gminy Zduńska Wola w terminie 04-19.05.2017 r.

 

Konsultacje społeczne

W dniach 4.05-18.05.2017r. prowadzone są konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: “Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Zduńska Wola”

1.Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza CAWI konsultacji, załączonego poniżej.

2.Formularz konsultacji jest również dostępny w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Zduńska Wola pokój nr 18 I piętro, w godzinach  7:30-15:30.

3.Opinie i uwagi w formie pisemnej można składać w sekretariacie Urzędu, w godzinach pracy urzędu, przesłać pocztą na adres Urzędu lub elektronicznie za pomocą formularza CAWI wysyłając na adres sekretariat@ugzw.com.pl

Projekt dokumentu pn.: Program Rewitalizacji Gminy Zduńska Wola

Formularz uwag

 

W toku prac nad Programem Rewitalizacji dla Gminy Zduńska Wola serdecznie zapraszam na otwarte spotkanie, które odbędzie się w dniu 9 maja 2017 r. o godzinie 18:30 w Zespole Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach (na sali gimnastycznej).

 

Projekt Programu Rewitalizacji Gminy Zduńska Wola uzyskał pozytywne uzgodnienia w zakresie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi i został przedłożony Radzie Gminy Zduńska Wola do zatwierdzenia uchwałą.

Do pobrania

# Plik Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf Karta przedsięwzięć rewitalizacyjnych Gmina Zduńska Wola 904 KB 244
2 pdf Formularz uwag 414 KB 142
3 pdf Program Rewitalizacji Gminy Zduńska Wola 6 MB 128