Imieniny:
niedziela, 19 sierpnia 2018
EnglishGermanPolish

Opłata Adiacencka


I. Podstawa prawna
 • art. 98 a oraz art. 145 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)
 • Uchwała NR XXXVI/276/2013 Rady Gminy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 11 października 2013 r., poz. 4490).

II. Postępowanie wszczynane z urzędu

Sprawy merytorycznie załatwia: Wydział infrastruktury, rolnictwa i zamówień publicznych Urzędu Gminy Zduńska Wola
ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola, pok. nr 8
telefon kontaktowy: 43 825 33 66
e-mail: beata.jaworska@ugzw.com.pl

III. Forma załatwienia sprawy

1.  Wszczęcie postępowania z urzędu w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej.
2.  Zlecenie z urzędu wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego określającego wartość      nieruchomości:
 • przed podziałem i po podziale. Wartość określa się na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej. Stan nieruchomości przed podziałem przyjmuje się na dzień wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, a stan nieruchomości po podziale przyjmuje się dzień, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne, przy czym nie uwzględnia się części składowych nieruchomości;
 • spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej. Wartość nieruchomości według stanu przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej i po ich wybudowaniu określa się według cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej.
3.  Zawiadomienie w trybie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z   2013 r., poz. 267) oraz art. 156 ust. 1 a ustawy o gospodarce nieruchomościami.
4.  Decyzja

IV. Opłata

 • wolne od opłaty skarbowej w myśl ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.)
 • opłata za wpis hipoteki do Księgi Wieczystej, w przypadku pozytywnie rozparzonego wniosku o rozłożenie opłaty na raty.

V. Termin załatwienia sprawy

Ustalenie opłaty może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna lub do 3 lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej albo od dnia stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi.

VI. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Zduńska Wola.

VII. Uwagi

 • Opłata adiacencka może być, na wniosek właściciela nieruchomości, rozłożona na raty roczne płatne w okresie do 10 lat. Warunki rozłożenia na raty określa się w decyzji o ustaleniu opłaty. Należność gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w tym przez ustanowienie hipoteki. Decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.
 • Obowiązek wnoszenia opłaty adiacenckiej powstaje po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu opłaty stała się ostateczna. W przypadku rozłożenia opłaty na raty obowiązek ten dotyczy wpłacenia pierwszej raty.
 • Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie opłaty adiacenckiej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.
 • Wysokość opłaty adiacenckiej ustalona w decyzji podlega waloryzacji począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydana została decyzja, do pierwszego dnia miesiąca, w którym powstał obowiązek zapłaty.
 • Przy ustalaniu opłaty adiacenckiej, różnicę między wartością, jaką nieruchomość ma po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką miała przed ich wybudowaniem, pomniejsza się o wartość nakładów poniesionych przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, na rzecz budowy poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej.