Imieniny:
wtorek, 21 sierpnia 2018
EnglishGermanPolish

Regulamin Organizacyjny


ZARZĄDZENIE NR 288/2013
WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA
z dnia 1 lutego 2013 roku
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zduńska Wola

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Zduńska Wola, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Zduńska Wola.
§ 3. Tracą moc zarządzenie nr 97/2011 Wójta Gminy Zduńska Wola z dnia 6 września 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zduńska Wola.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2013 r.

Wójt Gminy

Henryk Staniucha

Zarzadzenie-w-sprawie-ustalenia-regulaminu-organizacyjnego

Regulamin-Organizacyjny