Imieniny:
niedziela, 19 sierpnia 2018
EnglishGermanPolish

Rolnictwo i zwierzęta


Gmina Zduńska Wola charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem warunków glebowych. Najlepsze gleby należące do II klasy bonitacyjnej kompleksu pszennego bardzo dobrego zajmują niewielkie powierzchnie w okolicach wsi Wojsławice oraz Korczew. Gleby słabsze, lecz także bardzo korzystne dla produkcji rolnej – III klasy bonitacyjnej – to głównie gleby brunatne z małym udziałem gleb bielicowych, których największe kompleksy występują w okolicach wsi: Wojsławice, Gajewniki, Krobanów, Biały Ług, Michałów, Tymienice. Łącznie gleby II i III klasy bonitacyjnej stanowią 13,1% ogółu powierzchni gminy.
 
Rolnictwo w gminie w przeważającej części oparte jest na drobnych gospodarstwach. Dominują gospodarstwa rolne
o powierzchni do 5 ha (65% wszystkich gospodarstw).
 
Z ogólnej powierzchni gminy:
– 65,8% zajmują użytki rolne,
– 26,4% lasy i grunty leśne,
– 7,8% pozostałe grunty i nieużytki.
 
Użytki rolne na terenie gminy stanowią 7579 ha, (66% powierzchni ogólnej) i w całości pozostają w posiadaniu gospodarstw indywidualnych.
 
W produkcji roślinnej dominuje uprawa zbóż, ziemniaków i roślin pastewnych. Produkcja zwierząt jest wielokierunkowa (bydło, trzoda chlewna, drób).
 
W strukturze użytków rolnych w regionie łódzkim dominują grunty orne (ok. 80%). Sady obejmują zaledwie 2% powierzchni, łąki ok. 12% a pastwiska ok. 6%. W strukturze zasiewów dominują zboża i ziemniaki (łącznie ok. 70% powierzchni terenów uprawnych). Odsetek upraw żyta i ziemniaków w regionie znacznie przekracza średnie krajowe i plasuje województwo łódzkie na pierwszym miejscu.

Gleby:
GLEBY1Rysunek1. Gleby kwaśne w województwie łódzkim

GLEBY2Rysunek 2. Gleby o niskiej zawartości fosforu w województwie łódzkim

GLEBY3Rysunek 3. Gleby o niskiej zawartości potasu w województwie łódzkim

GLEBY4

Rysunek 4. Gleby o niskiej zawartości magnezu w województwie łódzkim

Z ogólnej powierzchni gminy wynoszącej 11154 ha własnością osób fizycznych jest 8298 ha, tj. 74,4% obszaru. Grunty Skarbu Państwa stanowią 21,5%, a grunty gminne 2,8% powierzchni gminy.
 
STRUKTURA UŻYTKOWANIA GRUNTÓW
Stan w dniu 1 I 2004 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Powierz-
chnia ogółem
Użytki rolne Grunty leśne oraz zadrze-
wienia
i zakrze-
wienia
Grunty zbudo-
wane
i zurbani-
zowane
Grunty pod wodami Nieużytki Tereny różne
w ha
Razem
11154
7278
3005
745
22
97
7
udział w powierzchni
ogółem (%)
100,0
65,2
26,9
6,7
0,2
0,9
0,1
Grunty Skarbu Państwa
2407
383
1882
103
16
16
7
Grunty gmin i związków
międzygminnych
313
89
29
178
17
Grunty osób fizycznych
8298
6764
1071
394
6
63
Grunty spółdzielni
3
3
Grunty kościołów i
związków wyznaniowych
9
8
1
Wspólnoty gruntowe
18
18
Grunty powiatów z wyłącze-
niem przekazanych
w użytkowanie
76
1
4
70
1
Grunty spółek prawa
handlowego
30
30

Źródło: zestawienie zbiorcze danych z ewidencji gruntów i budynków według stanu w dniu 1.01.2004 r.
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi, Łódź 2004.

 
Spośród gruntów osób fizycznych zdecydowana większość (81,5) to użytki rolne a 12,9% to grunty leśne, zadrzewienia i zakrzewienia. Lasy dominują na gruntach Skarbu Państwa (78,2% ogółu powierzchni), natomiast użytki rolne stanowią 15,9% ogółu tych gruntów.
 
Dla większości mieszkańców gminy głównym źródłem utrzymania jest praca. Z pracy utrzymuje się 59,0% ludności, z tym jednak, że z pracy w swoim gospodarstwie rolnym zaledwie 7,9% ludności. Udział osób utrzymujących się z pracy jest znacznie wyższy niż przeciętnie w województwie (33,6%) a jest to głównie zdeterminowane wysokim udziałem osób utrzymujących się z pracy najemnej (4955 osób, tj. 47,7%).