Imieniny:
niedziela, 19 sierpnia 2018
EnglishGermanPolish

Stypendia


Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Zduńska Wola, przysługuje prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym:
Rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym:

1) stypendium szkolne
2) zasiłek szkolny

Stypendium szkolne – może otrzymać uczeń, zamieszkały na terenie Gminy Zduńska Wola, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania; w sytuacji, gdy rodzina jest niepełna; w sytuacji, gdy wystąpiło zdarzenie losowe (art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

Pomoc materialna przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,  a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
3) uczniom szkół niepublicznych, nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki – 18 lat;
4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

Przyznawane jest ono na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkole, nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) i wynosi – 514,00 zł netto.

 

Stypendium szkolne, może być udzielane uczniom, w zależności od potrzeb uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Zduńska Wola w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych i wpłata na radę rodziców;
2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach wyrównawczych;
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole, w ramach planu nauczania:
a) udział w wycieczkach szkolnych, wyjazdach do muzeum, teatru, kina;
b) udział w wyjazdach w ramach praktyk szkolnych;
4) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, udziału w zajęciach organizowanych w celu poszerzania wiedzy ucznia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, języków obcych, zajęć plastycznych, zajęć muzycznych, sportowych i innych;
5) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym obejmującej:
a) zakup podręczników, encyklopedii, słowników, atlasów, lektur oraz innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego;
b) zakup przyborów szkolnych, plecaka, tornistra;
c) zakup biurka, krzesła obrotowego do biurka;
d) zakup komputera, drukarki, tuszy do drukarki, zakup programów multimedialnych, oprogramowania;
e) założenie oraz abonament internetowy;
f) zakup stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, obuwia sportowego, stroju obligatoryjnie wymaganego przez szkołę;
g) zakup instrumentu muzycznego;
h) zakup przedmiotów i przyborów do praktycznej nauki zawodu,
i)  usługi ksero.

 

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, o których mowa w § 4 pkt 1 regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zduńska Wola z dnia 18 grudnia 2006 roku, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dojazdy do szkół, internat).

 

Stypendium szkolne może być udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w § 6 w/w regulaminu, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w § 7 regulaminu, nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w § 4 pkt 1 tegoż regulaminu, udzielenie stypendium w formach, o których mowa w § 6 i § 7 regulaminu nie jest celowe.

 

Stypendium szkolne może być udzielane w jednej lub w kilku formach jednocześnie.

 

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi/słuchaczowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.
Zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zduńska Wola, wysokość stypendium szkolnego wynosi:

 

Dochód miesięczny na osobę  w rodzinie: Wysokość stypendium szkolnego:
do 250 zł

powyżej 250 zł – 350 zł

powyżej 350 zł – do wysokości kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)

200 zł

160 zł

100 zł

 

W celu udokumentowania dochodów rodziny, do wniosku należy załączyć stosowne zaświadczenia:

1) zaświadczenie albo oświadczenie o uzyskanych dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (np. z wynagrodzenia za pracę, emeryturę, rentę inwalidzką lub rodzinną) przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego, zgodnie z wykazem znajdującym się we wniosku;
2) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i wysokości otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (osoby nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy – pisemne oświadczenieo niewykonywaniu zatrudnienia);
3) zaświadczenie lub nakaz płatniczy o powierzchni gospodarstwa rolnego (w ha przeliczeniowych);
4) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy;
5) zaświadczenie o wysokości świadczeń rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku okresowego, zasiłku stałego, dodatku mieszkaniowego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;
6) uwierzytelnioną kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub uwierzytelnioną kopię odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej (w przypadku alimentów zasądzonych lecz nie otrzymywanych – zaświadczenie od komornika o braku możliwości ich wyegzekwowania za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku);
7) w przypadku braku wyroku sądu w sprawie przyznania alimentów – pisemne oświadczenie o otrzymywaniu alimentów lub płaceniu alimentów na rzecz osoby spoza rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
8) w przypadku osiągania innych dochodów – dokumenty potwierdzające ich wysokość za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

 

Zasiłek szkolny – może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zdarzeniem losowym określamy zdarzenie niespodziewane, którego nie można było przewidzieć. Przyjmuje się, że może nim być na przykład pożar, lub wypadek, w wyniku którego nastąpiło zniszczenie, uszkodzenie lub pozbawienie mienia i wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia, a także inne zdarzenie losowe, które spowodowało czasową niemożność lub znacznie ograniczyło możliwość prawidłowego realizowania przez ucznia procesu edukacyjnego (np. śmierć rodziców lub opiekunów prawnych, wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia lub członka rodziny ucznia, urodzenia dziecka przez uczennicę).

 

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) – tj. 590,00 zł.

 

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznawane na:
– wniosek rodziców ucznia, pełnoletniego ucznia albo słuchacza;
– wniosek odpowiedniego dyrektora szkoły.

 

Więcej informacji na temat pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, można uzyskać w Urzędzie Gminy Zduńska Wola, pokój nr 16 (II piętro) w godz. od 7:30 do 15:30, nr telefonu 43 825 33 62.

 

Do pobrania:
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zduńska Wola