Imieniny:
niedziela, 19 sierpnia 2018
EnglishGermanPolish

Do szkół podstawowych


Nabór do  klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Zduńska Wola
na rok szkolny 2018/2019

 

Nabór do przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola,
na rok szkolny 2018/2019 będzie przeprowadzony zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

Kryteria naboru

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci 7-letnie zamieszkałe
w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

Na wniosek rodziców dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko 6-letnie do klasy pierwszej szkoły podstawowej, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną  poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno -pedagogiczną spełniająca warunki określone w ustawie Prawo oświatowe.

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane kryteria oraz odpowiadająca im liczba punktów określone przez organ prowadzący w Uchwale nr XXXII/235/2017 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola:

 • dziecko realizowało obowiązek przygotowania przedszkolnego w placówce, do której składany jest wniosek – 32 punkty,
 • rodzeństwo dziecka uczęszcza do placówki, do której składany jest wniosek –
  16 punktów,
 • miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły – 8 punktów,
 • w obwodzie placówki, do której składany jest wniosek mieszkają krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 4 punkty.

 

Terminy naboru

 • od 1 marca 2018 r. – wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej (druki zgłoszeń/wniosków o przyjęcie dostępne są w gminnych szkołach podstawowych),
 • od 1 marca 2018 r. do 31 marca 2018 r. – przyjmowanie przez szkoły podstawowe wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej,
 • od 3 kwietnia 2018 r. do 6 kwietnia 2018 r. – ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków,
 • w dniu 9 kwietnia 2018 r. opublikowanie przez każdą komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (w zakresie oceny formalnej i merytorycznej),
 • od 10 kwietnia 2018 r. do 13 kwietnia 2018 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do wybranej placówki w postaci pisemnego oświadczenia,
 • 19 kwietnia 2018 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych szkół,
 • od 7 maja 2018 r. do 11 czerwca 2018 r.- termin postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego.

Harmonogram czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina zduńska Wola na rok szkolny 2018/2019, zawierający szczegółowe terminy dokonywania poszczególnych czynności, określa zarządzenie  nr 500/2018  z dnia 6 lutego 2018 r. Wójta Gminy Zduńska Wola.

 

 

Do pobrania

# Plik Rozmiar pliku Pobrania
1 doc Zarządzenie 500.2018 18 KB 140
2 pdf Uchwała.XXXII.235.2017 156 KB 116