Imieniny:
wtorek, 21 listopada 2017
EnglishPolish

Usunięcie drzew

Usunięcie drzew       

Od dnia 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249) wprowadzając zmiany w obowiązującej ustawie z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody w zakresie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów.

Wszystkie zmiany znajdują się w załączonym tekście ustawy: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/2249/1
Od 1 stycznia 2017 r. nie wymagają uzyskania zezwolenia właściwego organu na usunięcie m.in.:

 • drzewa lub krzewy, które rosną na terenach (z wyłączeniem terenów wpisanych do rejestru zabytków) stanowiących własność osób fizycznych i nie jest to związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 • drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
  a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 • drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody zniosła obowiązek uzgadniania projektu zezwolenia na usunięcie drzew w pasie drogowym drogi publicznej z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Uzyskanie zezwolenia jest nadal wymagane w przypadku, gdy usunięcie drzew lub krzewów związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej lub na terenach, które nie stanowią własności osób fizycznych..

Usunięcie drzew lub krzewów z terenów  nieruchomości o powyższym przeznaczeniu może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości za zgodą właściciela nieruchomości. Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – art. 83 ust. 3 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Na powyższych terenach nadal obowiązują zasady dotyczące usuwania złomów lub wywrotów. O złomie lub wywrocie należy powiadomić organ wydający zezwolenie w celu dokonania oględzin i sporządzenia dokumentacji fotograficznej.

Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów występuje posiadacz nieruchomości.

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien m.in. zawierać (art. 83 b w/w ustawy):

 1. imię, nazwisko i adres (nazwę i siedzibę) posiadacza i właściciela nieruchomości, (pożądany jest również nr telefonu);
 2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań  (należy podać też nr działki i obręb);
 3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana;
 4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 5. obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy drzewo na tej wysokości drzewo:
 1. a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
 2. b) nie posiada pnia – obwód pnia poniżej korony drzewa;
 1. wielkość zakrzaczonej powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
 2. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 3. szkic, rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub zaprojektowanych na tej nieruchomości.
 4. projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzewa lub krzewu jeżeli są planowane wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.

Miejsce złożenia dokumentów: Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Zamówień Publicznych pok. 7 I piętro, tel. 043 825 33 82 e-mail: sekretariat@ugzw.com.pl lub sekretariat Urzędu Gminy Zduńska Wola.

Opłaty:
W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody pobiera się opłatę za usunięcie drzew lub krzewów.

Termin załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy.

Sposób załatwienia sprawy:
Decyzja wydana po przeprowadzeniu oględzin w terenie i po analizie zebranych materiałów.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Zduńska Wola.

 

 UWAGA!!!

Usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, skutkuje wymierzeniem przez wójta gminy administracyjnych kar pieniężnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa – art. 88 oraz art. 89 ustawy o ochronie przyrody.
Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która wyrosła w całym okresie rozwoju drzewa w celu innym niż: usunięcie gałęzi obumarłych i nadłamanych, utrzymania uformowanego kształtu korony drzewa oraz wykonania zabiegu w celu przywrócenia statyki, stanowi uszkodzenie drzewa.
Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która wyrosła w całym okresie rozwoju drzewa w celu innym niż: usunięcie gałęzi obumarłych i nadłamanych, utrzymania uformowanego kształtu korony drzewa oraz wykonania zabiegu w celu przywrócenia statyki, stanowi zniszczenie drzewa.
Uszkodzenie bądź zniszczenie drzewa, również skutkują wymierzeniem przez wójta gminy administracyjnych kar pieniężnych, zgodnie z obowiązującymi, rygorystycznymi w tym zakresie przepisami prawa – art. 88 oraz art. 89 ustawy o ochronie przyrody.

Wniosek w sprawie usunięcia drzew i krzewów * .doc * .pdf

UWAGA !!! Gospodarka drzewna na terenach lasów prywatnych nadzorowana jest przez następujących leśniczych.

Leśnictwo Zasięg terytorialny – sołectwami
Nadleśnictwo Kolumna
Leśniczy – Aleksander Muchowski
Andrzejów 13
98-220 Zduńska Wola
tel. 823 56 24
tel. 0 608 120 085
Annopole Nowe, Annopole Stare, Izabelów, Pratków, Rębieskie, Zamłynie, Czechy, Zborowskie.
Nadleśnictwo Kolumna
Leśniczy – Tomasz Tymendorf
Piaski 29 a
98-220 Zduńska Wola
tel. 823 31 70
tel. 0 608 120 157
Piaski, Polków, Poręby, Ogrodzisko, Karsznice.
Nadleśnictwo Kolumna
Leśniczy – Paweł Delida
Kopyść 72
98-100 Łask
tel. 43 675 11 78
tel. 0 606 796 470
Gajewniki, Gajewniki Kol., Henryków, Kłady, Ochraniew, Opiesin, Tymienice, Wymysłów, Korczew, Michałów, Janiszewice, Krobanów, Biały Ług.
Nadleśnictwo Poddębice
Leśniczy – Andrzej Piotrowicz
tel. 821 51 16
tel. 0691 698 837
Mostki, Suchoczasy, Wojsławice, Wólka Wojsławska