Imieniny:
niedziela, 25 lutego 2018
EnglishPolish

Wodociągi i kanalizacja


CENY ZA DOSTAWĘ WODY

Odbiorcy obsługiwani przez firmę MPWiK Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli

Taryfowa grupa odbiorców Jednostka
miary
Cena netto Vat
(8%)
Cena brutto
Przedsiębiorcy zł/ m3 2,98 0,24 3,22
Pozostali odbiorcy zł/m3 2,94 0,24 3,18

 

Odbiorcy obsługiwani przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „JAN-POL” s.c

 


Taryfowa grupa odbiorców
Jednostka
miary
Cena netto Vat
(8%)
Cena brutto Stawka
abonamentowa
Grupa 3 – Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności Orioniści Schronisko zł/ m3 2,95 0,24 3,19 2,16 zł/m-c
Pozostali odbiorcy zł/ m3 3,00 0,24 3,24 2,16 zł/m-c

 

CENY ZA ODBIÓR ŚCIEKÓW

Odbiorcy obsługiwani przez firmę MPWiK Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli

 


Taryfowa grupa odbiorców
Jednostka
miary
Cena netto Vat
(8%)
Cena brutto
Przedsiębiorcy zł/m3 6,75 0,54 7,29
Pozostali odbiorcy zł/m3 5,23 0,42 5,65

 

Odbiorcy obsługiwani przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „JAN-POL” s.c

 


Taryfowa grupa odbiorców
Jednostka
miary
Cena
netto
Vat
(8%)
Cena
brutto
Cena brutto
po uwzględnieniu
dopłaty gminy
Stawka
abonamentowa
Odbiorcy indywidualni  – gospodarstwa domowe zł/m3 9,00 0,72 9,72 6,38* 2,16 zl/m-c
Pozostali odbiorcy zł/m3 9,00 0,72 9,72 9,72 2,16 zł/m-c

 

* Cena po uwzględnieniu dopłaty gminy dla odbiorców indywidualnych usług odprowadzania ścieków wprowadzonych do kanalizacji sanitarnej eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ Jan-Pol” s.c w wysokości 3,09 zł plus obowiązujący podatek VAT za odprowadzenie 1 m3 ścieków.


PODŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

Aby przyłączyć nieruchomość do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej należy w pierwszej kolejności wystapić do eksploatatora sieci z wnioskiem o wydanie warunków technicznych.

EKSPLOATATORZY SIECI

Na terenie gminyZduńska Wola eksplatatorami sieci są:
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „JAN-POL” s.c
ul. Łaska 58 a, 98-220 Zduńska Wola
tel. 43 823 88 52
e-mail: janpolsc@o2.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli sp. z o. o.
ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska wola
tel. 43 823 31 97
e-mail:mpwik@mpwikzdw.com.pl
www.mpwikzdw.com.pl

INFRASTRUKTURA

Stan zaopatrzenia gminy w wodę jest dobry. Na terenie gminy funkcjonuje 8 ujęć wód podziemnych. Stan systemów wodociągowych na przestrzeni ostatnich lat podlegał dynamicznemu rozwojowi i wynosi 142 km. Dostęp do sieci wodociągowej posiada 100 % terenów zwartej zabudowy gminy. Pozostały do zwodociągowania pojedyncze zabudowania usytuowane w dużych odległościach od sieci głównej.

 

Zestawienie ujęć wód podziemnych na terenie gminy Zduńska Wola:
Lp.

Miejscowość

Użytkownik
Liczba studni czynnych, rezerwowych
Wydajność
m3/h
Głębokość
1
Czechy
PUH JAN-POL
Główna nr 1
Rezerwowa nr 2
134
45
114
116
2
Gajewniki
PUH JAN-POL
Główna nr 1
70
101
3
Rębieskie
PUH JAN-POL
Główna nr 1
Rezerwowa
53,5
51,6
73
76
 
4
Wojsławice
PUH JAN-POL
Główna
142,0
110
5
Tymienice
PUH JAN-POL
Główna nr 1
Rezerwowa nr 2
20
46,3
110
139
6
Krobanów
PUH JAN-POL
Główna nr 1
Rezerwowa nr 2
75,70
60,00
156
55
7
Suchoczasy
PUH JAN- POL
Główna nr 1
Rezerwowa nr 2
60,00
18
120
110,4
8
Zborowskie
PUH JAN-POL
Główna nr 1
20
40

 

Badania jakości wody do spożycia

Wodociąg publiczny w Czechach
Wodociąg publiczny w Gajewnikach
Wodociąg publiczny w Krobanowie
Wodociąg publiczny w Rębieskich
Wodociąg publiczny w Suchoczasach
Wodociąg publiczny w Tymienicach
Wodociąg publiczny w Wojsławicach
Wodociąg publiczny w Zborowskich

Rozwój sieci kanalizacyjnej nie nadążył za rozwojem sieci wodociągowej. Długość sieci na koniec 2013 r. wynosiła ok. 49 km. Zestawienie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zduńska Wola ilustruje poniższa tabela:

Lp.
Miejscowości
Długość sieci w mb
1
Czechy
8 342,0
2
Andrzejów – Izabelów Mały
1 577,5
3
Janiszewice-Opiesin
8 636,5
4
Izabelów – Tymienice
20 716,0
5
Wojsławice
3 699,0
6 Ochraniew – Wymysłów-Janiszewice 6 009,0
 
Ogółem
48 980,0

Ścieki oczyszczane są w miejskiej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej o przepustowości 15 000 m3/dobę zlokalizowanej w Tymienicach oraz w oczyszczalni we wsi Wojsławice o przepustowości 74 m3/dobę. Ponadto funkcjonuje w gminie 98 przydomowych oczyszczalni ścieków. Na pozostałych terenach mieszkańcy korzystają ze zbiorników bezodpływowych. Ścieki przedostające się z dołów gnilnych i szamb powodują jednak degradację wód gruntowych i powierzchniowych, stąd konieczność działań na rzecz rozwiązania problemu gospodarki ściekowej w gminie.