Przejdź do treści
Imieniny:
sobota, 10 czerwca 2023

Statut


STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

  

I. Przepisy ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli, zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną gminy Zduńska Wola działającą na podstawie:
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ),
ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami ),
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku
Nr 15, poz. 148 ze zmianami),
ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192 poz. 1378 ze zmianami),
ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 ze zmianami),
przepisów zawartych w innych aktach prawnych,
niniejszego statutu.
§ 2.1.   Ośrodek działa jako jednostka budżetowa.
     Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.
Ośrodek ma siedzibę w Zduńskiej Woli, przy ulicy Zielonej 30 i obejmuje swoim działaniem teren gminy Zduńska Wola.
Ośrodek współdziała z instytucjami, organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań pomocy społecznej.
Ośrodek przy oznaczaniu spraw używa symbolu „GOPS”.

  

II. Cele i zadania

§ 3. Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:
 1. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;
 2. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń;
 3. rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;
 4. pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom  i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;
 5. realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
 6. prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury społecznej
§ 4. Ośrodek realizuje zadania wynikające z następujących ustaw:
I.    Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej:
zadania własne gminy:
 1. współudział w opracowaniu i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 2. sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
 3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości i uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 8. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
 9. opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
 10. praca socjalna;
 11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  z zaburzeniami psychicznymi;
 12. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
 13. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
 14. dożywianie dzieci;
 15. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
 16. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
 17. sporządzenie sprawozdawczości oraz przekazywania jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
 18. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
 19. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
 20. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
zadania zlecone gminie:
 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
 2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ;
 3. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
 5. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
II. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych:
a)   ustalanie uprawnień do świadczeń rodzinnych;
b) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych;
c) przygotowywanie okresowych sprawozdań dla Wojewody w zakresie realizacji zadań
    wynikających z ww. ustawy;
III. Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego :
a)  przejmowanie środków Państwowego Funduszu Kombatantów i przyznawanie
     kombatantom i członkom ich rodzin doraźnej pomocy materialnej i okresowej pomocy
     materialnej;
b)  realizowanie dla kombatantów usług opiekuńczych;
c)  świadczenie pomocy w przygotowaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie
     w drodze wyjątku emerytur i rent.
IV. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego :
a)   świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych;
b)   występowanie do sądu o wyrażenie zgody na umieszczenie osoby w domu pomocy
      społecznej.
V.  Ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
      ze środków publicznych :
a) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione;
b) przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, w celu wydania decyzji wójta
     potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.
VI. Ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych :
a)   finansowanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób pobierających
      świadczenie pielęgnacyjne;
VII. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:
a)   ustalanie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
b)   przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
c)   przygotowywanie okresowych sprawozdań dla Wojewody w zakresie realizacji zadań
      wynikających z ww. ustawy;
d)   podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.

  

III. Struktura organizacyjna

§ 5.1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który ponosi odpowiedzialność za wyniki jego pracy.
          Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.
     2. Kierownika Ośrodka powołuje i odwołuje Wójt Gminy.
§ 6. Do zadań Kierownika Ośrodka należy w szczególności:
 1. zapewnienie właściwej organizacji pracy i funkcjonowania Ośrodka;
 2. gospodarowanie funduszami i majątkiem Ośrodka zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi;
 3. wykonywanie funkcji przełożonego służbowego w stosunku do pracowników Ośrodka;
 4. dbałość o właściwy dobór pracowników oraz podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych;
 5. zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Ośrodka;
 6. składanie Radzie corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej;
 7. przygotowanie projektów uchwał i porozumień w sprawach z zakresu pomocy społecznej;
współpraca przy opracowaniu i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
§ 7.Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne w zakresie wykonywania zadań
     zleconych gminie, zadań własnych gminy na podstawie pełnomocnictwa udzielonego
     przez  Wójta Gminy Zduńska  Wola.

§ 8.1. Kierownik Ośrodka może wytoczyć na rzecz obywateli powództwo o roszczenia alimentacyjne.

2. W celu ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych Kierownik Ośrodka ma prawo

występować do organów podatkowych z wnioskiem o udzielenie informacji

o dochodach osoby, która ubiega się o świadczenia.

3. Kierownik Ośrodka może kierować wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności
lub niezdolności do pracy, do organów określonych odrębnymi przepisami.

4. Ośrodek może prowadzić działalność charytatywną ( dobroczynną) w celu zdobycia

środków finansowych wspomagających działalność statutową.

§ 9. Dla pracowników Ośrodka stosuje odpowiednio przepisy o pracownikach samorządowych.
§ 10.1. Kierownik i pracownicy Ośrodka powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych
            stanowisk kwalifikacje, określone w odrębnych przepisach.
2.Wynagrodzenie dla Kierownika ustala Wójt Gminy, dla pozostałych pracowników
   Kierownik Ośrodka.
§11. W skład Ośrodka wchodzą:
Kierownik Ośrodka;
Zastępca Kierownika;
zespół pracowników socjalnych;
zespół pracowników ds. świadczeń rodzinnych;
pracownik ds. funduszu alimentacyjnego;
Klub Integracji Społecznej;
obsługa finansowo – księgowa.
§ 12. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego  uchwalenia.

wegiel

wegiel

Pomoc dla Ukrainy

pomoc dla Ukrainy

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

BIP

SIP

SIP

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Gazeta Nasza Gmina

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi
ZDUNSKA WOLA Pogoda

Licznik odwiedzin:

Liczniki