Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 27 września 2022
EnglishGermanPolishUkrainian

Przetarg na wynajem lokalu użytkowego w Ogrodzisku

WÓJT GMINY ZDUŃSKA WOLA
OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

położonego w Ogrodzisku, gmina Zduńska Wola, powiat zduńskowolski, woj. łódzkie z przeznaczeniem na działalność usługowo-gastronomiczną.
1. Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego – budynku świetlicy wiejskiej, położonego na działce oznaczonej nr ewid. 131/5 we wsi Ogrodzisko, gmina Zduńska Wola, dla której w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli prowadzona jest księga wieczysta nr SR1Z/00017493/3, wolna od obciążeń. Przedmiotem najmu jest parterowy budynek o powierzchni użytkowej 442,10 m2, wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną.
2. Dla działki, na której zlokalizowany jest przedmiot najmu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zduńska Wola, zgodnie z którym przedmiotowa nieruchomość jest zlokalizowana jako tereny usług.
3. Najem będzie obowiązywał na okres 3 lat.
4. Wywoławczy miesięczny czynsz netto wynosi 3490,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 35,00 zł. Do czynszu należy doliczyć należny podatek VAT 23%. Czynsz płatny będzie z góry do dnia 10-go każdego miesiąca i nie obejmuje on opłat za media oraz podatku od nieruchomości.
5. Wykaz podano do publicznej wiadomości na 21 dni począwszy od dnia 20.12.2021 r.
6. Przetarg na najem lokalu określonego powyżej odbędzie się w dniu 11.10.2022 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Zduńska Wola, pokój nr 24, II piętro.
7. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1000,00 zł przelewem na konto Urzędu Gminy Zduńska Wola: 82 1240 3305 1111 0000 2933 7473 Bank Pekao S.A. I oddział w Zduńskiej Woli z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Gminy Zduńska Wola, najpóźniej w dniu 06.10.2022 r., pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
8. Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek: „przetarg na najem lokalu w Ogrodzisku”.
9. Rozstrzygnięcie przetargu będzie pozytywne jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie.
10. W przypadku wygrania przetargu wadium wniesione przez oferenta zalicza się na poczet czynszu najmu, pozostałym osobom wadium zwraca się po przetargu najpóźniej w terminie trzech dni od zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w wyznaczonym przez Wynajmującego terminie. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia o przetargu.
11. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z obowiązującym wzorem umowy najmu lokalu użytkowego.
12. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i inne podmioty po spełnieniu wymogów:
1) wpłata wadium w określonym wyżej terminie i kwocie,
2) okazanie przed przetargiem dokumentu tożsamości oraz w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przekazanie komisji przetargowej aktualnych wypisów, odpisów dokumentów wraz ze wskazaniem osób uprawnionych do reprezentacji,
3) zapoznanie się z warunkami przetargu oraz ze stanem lokalu użytkowego i złożenie stosownych oświadczeń.
13. Wójt Gminy Zduńska Wola zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
14. Szczegółowe informacje o przedmiocie najmu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Zduńska Wola, tel. (43) 825-33-87
15. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w Urzędzie Gminy Zduńska Wola oraz opublikowane w BIP i na stronie internetowej Urzędu Gminy Zduńska Wola www.gminazdunskawola.pl

Zduńska Wola, dn. 07.09.2022 r.

Wójt Gminy
Henryk Staniucha

Pomoc dla Ukrainy

pomoc dla Ukrainy

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

epuap

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

BIP

SIP

SIP

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Gazeta Nasza Gmina

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Sołtysi

Sołtysi

Punkty adresowe

adresy
ZDUNSKA WOLA Pogoda

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook