Przejdź do treści
Imieniny:
poniedziałek, 27 czerwca 2022
EnglishGermanPolishUkrainian

Konkurs plastyczny „Bądź bezpieczny na drodze – zabłyśnij przykładem”

Regulamin konkursu plastycznego „Bądź bezpieczny na  drodze – zabłyśnij przykładem” dla uczniów Szkół Podstawowych (klasy I-IV i V-VIII)

1) Organizator

Organizatorem konkursu jest Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli (ul. Spacerowa 27) i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli (ul. Dąbrowskiego 15). Konkurs jest realizowany pn. „Bądź bezpieczny na drodze – zabłyśnij przykładem” pod patronatem KPP w Zduńskiej Woli i PCPR w Zduńskiej Woli.

2) Cel konkursu

 Cele konkursu to: • promowanie wśród uczniów postaw i zachowań w zakresie bezpieczeństwa, • rozwijanie wiedzy o korzyściach wynikających z przestrzegania przepisów ruchu drogowego, • upowszechnianie i rozwój wiedzy nt. zachowań w ruchu drogowym jako pieszy/rowerzysta
z zastosowaniem obowiązkowych elementów bezpieczeństwa.

 Celem konkursu jest również zachęcenie uczniów i ich opiekunów do aktywnego wspierania  działań związanych z bezpieczeństwem na drodze, integracja dzieci działających na rzecz bezpieczeństwa drogowego oraz  rozwinięcie  umiejętności  plastycznych  wśród  dzieci  biorących  udział w konkursie. 

 3) Temat pracy

 Uczniowie mają za zadanie stworzyć pracę plastyczną  w dowolnym formacie i dowolnej technice  w dwóch grupach wiekowych: a) uczniowie klas I-IV ; b) uczniowie klas V-VIII.  Prace  będą  miały  charakter  edukacyjny,  pomogą  zrozumieć uczniom zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. 

 Im ciekawsze pomysły, tym większa szansa na nagrodę.

4) Uczestnicy konkursu

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas: a) I-IV, b) V-VIII Szkół podstawowych na terenie powiatu zduńskowolskiego

Praca  ma  charakter indywidualny.  Praca powinna być wykonana przez ucznia samodzielnie.  

5) Wymogi techniczne pracy

 Konkurs dotyczy prac plastycznych w dwóch grupach wiekowych wykonana w dowolnej. Technika pracy konkursowej: technika pracy dowolna. Rozmiar prac powinien mieścić się   w formacie do A3.

6) Termin konkursu

 Konkurs  rozpoczyna  się 13 czerwca 2022r., natomiast prace  przyjmowane  będą  do 10  lipca  2022r. O przyjęciu decyduje data przyjęcia (osobiste dostarczenie) lub data stempla pocztowego.

 7) Wymogi formalne uczestnictwa w konkursie

 Każdy  uczestnik konkursu może zgłosić nie więcej niż jedną przygotowaną pracę plastyczną.  Każdy uczestnik konkursu musi wypełnić indywidualny formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1).  Formularz  zgłoszeniowy (Załącznik nr 2) musi  zostać  podpisany  przez  prawomocnego  opiekuna (opiekunów) uczestnika (tzn. rodziców lub opiekunów prawnych), co stanowić będzie zgodę na udział w konkursie oraz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie. 

 Dodatkowo, każda praca musi być podpisana na rewersie w następujący sposób (podpięte zgłoszenie przystąpienia do konkursu – formularz zgłoszeniowy, odpowiednio Załącznik nr 1 :  • imiona i nazwisko ucznia,   • nazwa szkoły i klasy

 

Prace nieopisane w powyższy sposób oraz prace, do których nie dołączono podpisanych formularzy zgłoszeniowych, nie będą brane pod uwagę. 

 Zgłoszenia (pracę oraz formularze zgłoszeniowe) należy wysłać pocztą, przesyłką kurierską lub dostarczyć osobiście na następujące adresy: Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli ul. Spacerowa 27 oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ul. Dąbrowskiego 15 z dopiskiem  konkurs „Bądź bezpieczny na drodze – zabłyśnij przykładem”. Spośród  zgłoszonych do konkursu prac wybierze trzy najlepsze (I, II oraz III miejsce – w każdej grupie wiekowej). Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody.

 Ocenie będą podlegać:  ▪ zgodność z tematem konkursu. ▪ zgodność z wymogami technicznymi konkursu, ▪ pomysłowość oraz dobór materiałów ▪ estetyka wykonania,  ▪ siła przekazu

 Decyzje komisji są ostateczne oraz nieodwołalne.  Zwycięzcy poinformowani będą e-mailem  lub  telefonicznie,  zgodnie  z  danymi  kontaktowymi podanymi na formularzu dołączonym do nadesłanej pracy.  Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zdunska-wola.policja.gov.pl.

Dane  osobowe  uczestników  będą  wykorzystane  wyłącznie  w  celu  wyłonienia  zwycięzcy  i przyznania nagrody.  Poprzez podanie danych osobowych oraz podpisanie formularza zgłoszenia uczestnik oraz  jego  rodzic  lub  opiekun  (przedstawiciel  ustawowy  uczestnika)  wyrażają  zgodę   na  przetwarzanie tych danych przez organizatora w celu wyżej wskazanym oraz opublikowanie  imienia i nazwiska uczestnika jako autora pracy.

 

 

Do pobrania

# Plik Wielkość pliku Pobrania
1 pdf formularz zgłoszeniowy 99 KB 6

Pomoc dla Ukrainy

pomoc dla Ukrainy

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

epuap

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

BIP

SIP

SIP

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Gazeta Nasza Gmina

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW
ZDUNSKA WOLA Pogoda

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook