Przejdź do treści
Imieniny:
sobota, 2 grudnia 2023

Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zduńska Wola i Zapolice


Projekt nr RPLD.04.01.02-10-0094/18 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Prezentacja multimedialna
 

Prezentacja multimedialna

Materiały informacyjne zamieszczone na stronie internetowej współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Informacje z realizacji projektu:

 

30.10.2020 r. – ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, dostawę oraz wykonanie robót instalacyjnych związanych z dostawą i montażem instalacji do wytwarzania energii z OZE – zestawów paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła w ramach projektu. Zgodnie z zapisami specyfikacji przetargowej planowany termin otwarcia ofert to 7.12.2020 r. więcej 

 

 

24.04.2020 r. – podpisana została umowa o pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.  Funkcje tą pełnić będzie firma Doradztwo i Usługi  Sp. z o.o. z Krakowa.

 

 

Do zadań i obowiązku zespołu inżyniera kontraktu należy:

 • czuwanie nad poprawnością realizacji projektu uwzględniającego interes Zamawiającego,
 • doradztwo prawne, finansowe i techniczne w sprawach związanych z realizacją projektu,
 • wsparcie merytoryczne przy opracowaniu projektów dokumentów wymaganych Prawem Zamówień Publicznych niezbędnych do wyłonienia Wykonawców robót budowlanych i dostaw,
 • prowadzenie działań związanych z zarządzaniem projektem,
 • świadczenie usług związanych z nadzorem inwestorskim nad pracami projektowymi oraz  realizacją robót w  całym procesie inwestycyjnym we wszystkich branżach poprzez osoby posiadające uprawnienia budowlane, projektowe i kontrolne

 

28.02.2020 r. – ogłoszone zostało III postępowanie na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu więcej 

 

 

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Gmin Zduńska Wola i Zapolice oraz całego powiatu zduńskowolskiego oraz zmniejszenie wykorzystania kopalnianych źródeł energii prowadzące do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Realizacja projektu ma również na celu poprawę jakości powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynków prywatnych i gminnych na terenie Gmin Zduńska Wola i Zapolice.

 

Całkowite koszty projektu – 9 952 386,24 PLN
Koszty kwalifikowalne – 8 667 438,00 PLN
Dofinansowanie 79,90% kosztów kwalifikowalnych  – 6 925 282,96 PLN

 

WSKAŹNIKI PROJEKTU

 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) – 729,53 [tony równoważnika CO2/ rok]. 
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 1,26 [MWe],
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – 0,77 [MWt],
 • Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 306 szt.
 • Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 146 szt.

 

ZADANIA PROJEKTU I CZAS REALIZACJI  

Prace przygotowawcze

 • Studium wykonalności – I kw 2018
 • Program funkcjonalno-użytkowy – I kw 2018
 • Dokumentacja projektowa – III – IV kwa 2020

Prace budowlano-instalacyjne Gmina Zduńska Wola

 • Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach prywatnych – III kw 2020 – II kw 2022
 • Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach gminnych – III kw 2020 – II kw 2022
 • Instalacja kolektorów słonecznych – III kw 2020 – II kw 2022
 • Instalacja gruntowych pomp ciepła – III kw 2020 – II kw 2022

Prace budowlano-instalacyjne Gmina Zapolice

 • Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach prywatnych – III kw 2020 – II kw 2022
 • Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach gminnych – III kw 2020 – II kw 2022
 • Instalacja kolektorów słonecznych – III kw 2020 – II kw 2022
 • Instalacja gruntowych pomp ciepła – III kw 2020 – II kw 2022

Zarządzanie projektem

 • Inżynier kontraktu – I kw 2020 – III kw 2022
 • Promocja projektu – I kw 2020 – III kw 2022

W ramach prac budowlano-instalacyjnych realizowane będą  instalacje odnawialnych źródeł energii w następującym zakresie:

 

Gmina Zduńska Wola

 1. Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w ilości 209 szt. i zainstalowanej mocy 810,90 kW.
 2. Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach gminnych w ilości 6 szt. i mocy 74,40 kW
  1. Szkoła Podstawowa w Annopolu Starym – 6,30 kW,
  2. Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w  Izabelowie – 13,20 kW,
  3. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach – 30,90 kW,
  4. Gminne Przedszkole w Tymienicach – 4,50 kW,
  5. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w  Wojsławicach – 6,30 kW,
  6. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w  Wojsławicach – 13,20 kW.
 3. Instalacja kolektorów słonecznych w ilości 48 szt. o mocy 167,79 kW
 4. Instalacja gruntowych pomp ciepła w ilości 32 szt. o mocy 290,53 kW.

 

Gmina Zapolice

 1. Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w ilości 90 szt. i zainstalowanej mocy 359,10 kW.
 2. Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach gminnych w ilości 1 szt. i mocy 22,20 kW
  1. Zespół Szkół Ogólnokształcących – 22,20kW,
 3. Instalacja kolektorów słonecznych w ilości 51 szt. o mocy 167,36 kW
 4. Instalacja gruntowych pomp ciepła w ilości 15 szt. o mocy 145,98 kW.

 

Projekt jest realizowany w partnerstwie jednostek samorządu terytorialnego. Wnioskodawcą i liderem projektu jest Gmina Zduńska Wola, partnerem jest Gmina Zapolice.

 

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
oś priorytetowa IV Działanie IV.1 Odnawialne Źródła Energii Gospodarka niskoemisyjna
Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne Źródła Energii

 

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Gazeta Nasza Gmina

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

Pomoc dla Ukrainy

pomoc dla Ukrainy
ZDUNSKA WOLA Pogoda