Przejdź do treści
Imieniny:
poniedziałek, 1 marca 2021
EnglishGermanPolish

Konsultacji publiczne projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej dotyczącego okresu 2023-2027.

Mam zaszczyt skierować do konsultacji publicznych projekt Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej
dotycz
ącego okresu 20232027.
Dokument ten został wypracowany na podstawie doświadczeń płynących z dotychczasowego wdrażania Wspólnej
Polityki Rolnej
jedynej spośród polityk gospodarczych, która ma w pełni wspólnotowy charakter. Uwzględniono
w nim także, w zakresie wieloletnich ram finansowych na lata 2021
2027, założenia reformy Wspólnej Polityki
Rolnej, której wypracowywanie rozpoczęł
o się na nieformalnym spotkaniu Rady UE w maju 2016 roku.
W nowym okresie programowania to na państwach członkowskich będzie spoczywała większa odpowiedzialność
za wdrażanie WPR. Państwa członkowskie będą miały większą swobodę w kształtowaniu przyszłych
instrumentów interwencji i dostosowywania ich do krajowych uwarunkowań
, a także kształtowania zasad
i warunków dostępu do wsparcia oraz precyzyjnego określenia rezultató
w realizacji zaplanowanych interwencji
(mierzonych odpowiednimi wskaźnikami) oraz stworzenia odpowiedniego systemu kontroli i monitorowania.
Wymienione elementy zawarte są w projekcie Planu Strategicznego WPR. Stąd wynika ranga i znaczenie
przedkładanego obecnie do konsultacji publicznych dokumentu. Finalnie, w czerwcu 2018 r., Komisja Europejska
(KE) zaproponowała wieloletnie ramy budżetowe na okres 20212027 oraz pakiet projektów rozporządzeń, które
określają, m.in. główne i szczegółowe cele Wspólnej Polityki Rolnej. KE zaznaczyła, że WPR musi zostać
zmodernizowana i uproszczona, żeby sprostać nowym wyzwaniom, takim jak m.in. wdrażanie działań w zakresie
ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu
, lepsze ukierunkowanie wsparcia oraz powiązanie WPR
z badaniami naukowymi, innowacjami i doradztwem a także transformacja cyfrowa w rolnictwie i na obszarach
wiejskich.
Na poziomie kraju przyjęto Stanowisko Rządu RP wobec proponowanych przepisów, które zawiera wnioski
i propozycje dla wdrożenia
założeń reformy WPR, a tym samym kreuje wyrazistą wizję przyszłości polskiego
rolnictwa
.
Niezwłocznie po opublikowaniu przez KE projektów rozporządzeń, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
rozpoczęły si
ę prace zespołów, skupiające środowiska eksperckie, zaangażowane do oceny stanu oraz
zidentyfikowania najistotniejszych potrzeb i wypracowania sposobu ich realizacji
. Rozwiązania te zostały ujęte
w pierwszym projekcie Planu Strategicznego WPR
.
Przed nami kolejny, niezwykle istotny krok na drodze do przygotowania ostatecznej wersji Planu Strategicznego
WPR
. Rozpoczynamy konsultacje publiczne. Stanowisko opinii publicznej będzie służyć poprawie jakości decyzji
i legislacji
. Partycypacja obywatelska w procesie konsultacji umożliwi wczesne wychwycenie ewentualnych
błędów, a także pomoże wypracować najbardziej dostosowane do potrzeb polskiego rolnictwa i obszarów
wiejskich rozwiązania
. Ostatecznie podjęte decyzje pozwolą uwzględnić zróżnicowane potrzeby obywateli, grup,
środowisk i instytucji społeczeństwa obywatelskiego.
Konsultacje nad tym niezwykle ważnym projektem odbywają się w szczególnie trudnych bezprecedensowych
okolicznościach, tj. w stanie pandemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa COVID19. W tym czasie
zobligowani jesteśmy do przestrzegania szeregu obostrze
ń. Utrudnione lub wręcz wykluczone są możliwości
przeprowadzenia konsultacji społecznych w sposób tradycyjny
, czyli np. poprzez organizację spotkań
stacjonarnych
. W związku z tym, wychodząc naprzeciw wyzwaniom spowodowanym przez pandemię i mając na
względzie niezwykle istotną rolę wszystkich sugestii obywatelskich
, stworzyliśmy na potrzeby przeprowadzenia
konsultacji dedykowaną stronę na portalu
gov.pl. Poprzez zamieszczony na niej formularz, każdy zainteresowany
ma możliwość zgłaszania swojego stanowiska
. Poza formularzem, na stronie znajdziecie Państwo, także
najważniejsze informacje
o toczących się pracach legislacyjnych na poziomie instytucji UE oraz pracach
rządowych nad opracowaniem Planu Strategicznego WPR.
Moim priorytetem jest przygotowanie Planu Strategicznego WPR tak, aby środki, które będą przeznaczone na jego
realizację
, mogły zostać wykorzystane w sposób prawidłowy i przyniosły wymierne efekty dla rolnictwa i wsi.
Liczę, zatem na Państwa zaangażowanie w konsultacje zapisów projektu Planu Strategicznego WPR. Będę
wdzięczny za każdy głos
w sprawie zawartych w projekcie propozycji

Do pobrania

# Plik Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf pismo 2 część 477 KB 21
2 pdf pismo 1 część 497 KB 24

spis_ludnosci

narodowy spis ludności i mieszkań 2021

baner

baner

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

transmisja

transmisja

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

rada gminy

rada gminy

Gazeta Nasza Gmina

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników
ZDUNSKA WOLA Pogoda

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook