Imieniny:
niedziela, 25 czerwca 2017
EnglishPolish

Zaproszenie na XXXVII sesję Rady Gminy Zduńska Wola

Zduńska Wola, dnia 19.06.2017 r.

Zaproszenie

Zapraszam na obrady XXXVII sesji VII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy Zduńska Wola w dniu 29 czerwca 2017 roku o godzinie 14:00  w małej sali gimnastycznej Zespołu Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła w Czechach, Czechy 142.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie XXXVII sesji VII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad XXXVII sesji.
 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 6. Interpelacje radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zduńska Wola za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego:

             – opinie Komisji;

             – uchwała Nr V/67/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zduńska Wola za 2016 rok:

            – opinie Komisji.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zduńska Wola;

           – Wniosek Komisji Rewizyjnej;

           – Uchwała Nr V/111/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zduńska Wola na rok 2017.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduńska Wola na lata 2017 – 2028.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Zduńska Wola:

           – opinie Komisji.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zduńska Wola:

          –  opinia Komisji Rewizyjnej.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/238/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów wsi Tymienice, Suchoczasy, Annopole Stare i Piaski w gminie Zduńska Wola.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/213/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Korczew.
 3. Zakończenie XXXVII sesji Rady Gminy Zduńska Wola. 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Sakiewa