Imieniny:
poniedziałek, 24 kwietnia 2017
EnglishPolish

Zaproszenie na XXXV sesję Rady Gminy Zduńska Wola

Zduńska Wola, dnia 20.04.2017 r.

Zaproszenie

Zapraszam na obrady XXXV sesji VII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zwołuję XXXV sesję Rady Gminy Zduńska Wola w dniu 27 kwietnia 2017 roku o godzinie 14:00  w małej sali gimnastycznej Zespołu Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach, Czechy 142.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie XXXV sesji VII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad XXXV sesji.
 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 6. Interpelacje radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zduńska Wola na rok 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduńska Wola na lata 2017 – 2028.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Mostki, gmina Zduńska Wola.
 11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani za 2016 rok w Gminie Zduńska Wola.
 12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku.
 13. Przyjęcie informacji na temat udzielonych dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2016.
 14. Przyjęcie informacji z realizacji art. 36 o zagospodarowaniu przestrzennym w 2016 roku.
 15. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej w 2016 r.
 16. Zakończenie XXXV sesji Rady Gminy Zduńska Wola.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Sakiewa