Imieniny:
wtorek, 21 listopada 2017
EnglishPolish

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rady Gminy Zduńska Wola

   Zduńska Wola, dnia 15.11.2017 r.

 

Zaproszenie

           Uprzejmie zawiadamiam, że w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola odbędą się posiedzenia:

23 listopada 2017 r. – Komisji Rewizyjnej – o godz. 13:00.

23 listopada 2017 r. – Komisji Społeczno – Oświatowej – o godz. 13:00.

23 listopada 2017 r. – Komisji Budżetowo – Gospodarczej – o godz. 13:00.

23 listopada 2017 r. – Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – o godz. 13:00.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zduńska Wola na rok 2017 – materiały nr1.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduńska Wola na lata 2017 – 2028 – materiały nr 2.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwał Nr XXXIII/238/2017 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 23 lutego 2017 r. oraz Nr XXXVII/270/2017 z dnia 29 czerwca 2017  r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów wsi Tymienice, Suchoczasy, Annopole Stare i Piaski w gminie Zduńska Wola – materiały nr 3.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Czechy – materiały nr 4.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej we wsi Karsznice gmina Zduńska Wola – materiały nr 5.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Zduńska Wola do podpisania umowy partnerstwa z Gminą Zapolice w zakresie przygotowania i realizacji projektu polegającego na budowie mikroinstalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła na terenie Gmin Zapolice i Zduńska Wola – materiały nr 6.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłaty dla 1 grupy taryfowej odbiorców usług odprowadzania ścieków materiały nr 7.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości tej opłaty – materiały nr 8.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zduńska Wola” – materiały nr 9.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok materiały nr 10.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania – materiały nr 11.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Zduńska Wola – materiały nr 12.
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Annopolu Starym w ośmioletnią szkołę Podstawową w Annopolu Starym – materiały nr 13.
 17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czechach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Czechach – materiały nr 14.
 18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Izabelowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Juliana Tuwima w Izabelowie – materiały nr 15.
 19. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach – materiały nr 16.
 20. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Krobanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Krobanowie – materiały nr 17.
 21. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wojsławicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Wojsławicach – materiały nr 18.
 22. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej w Annopolu Starym – materiały nr 19.
 23. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czechach- materiały nr 20.
 24. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Izabelowie – materiały nr 21.
 25. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach –materiały nr 22.
 26. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Krobanowie – materiały nr 23.
 27. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wojsławicach – materiały nr 24.
 28. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Przedszkolu im Jana Pawła II w Czechach – materiały nr 25.
 29. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Przedszkolu w Ochraniewie – materiały nr 26.
 30. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Przedszkolu w Tymienicach – materiały nr 27.
 31. Zaopiniowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gmina Zduńska Wola w roku szkolnym 2016/2017 – materiały nr 28.
 32. Sprawy różne.
 33. Zakończenie posiedzenia.

                                                                                                                                    Przewodniczący Komisji