Imieniny:
poniedziałek, 19 marca 2018
EnglishGermanPolish

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rady Gminy Zduńska Wola

          

                                               Zduńska Wola, dn. 13.03.2018 r.

 

 

Zaproszenie

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w małej sali gimnastycznej Zespołu Szkoły Podstawowej
i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach, Czechy 142
odbędą się posiedzenia:

20 marca 2018 r. – Komisji Rewizyjnej – o godz. 13:00.
20 marca 2018 r. – Komisji Społeczno – Oświatowej – o godz. 13:00.
20 marca 2018 r. – Komisji Budżetowo – Gospodarczej – o godz. 13:00.
20 marca 2018 r. – Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – o godz. 13:00.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Spotkanie z Finalistami i Laureatami przedmiotowych konkursów wojewódzkich – uczniami Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach.
 2. Otwarcie posiedzenia.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zduńska Wola na rok 2018.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Zduńska Wola na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych
  w każdym okręgu wyborczym.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Zduńska Wola na stałe obwody głosowania.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduńska Wola.
 9. Zaopiniowanie sprawozdania o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego
  na terenie Gminy Zduńska Wola w 2017 roku.
 10. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
  za 2017 rok w Gminie Zduńska Wola.
 11. Zaopiniowanie sprawozdania za 2017 rok z realizacji Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 dla Gminy Zduńska Wola.
 12. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za okres I-XII 2017 rok.
 13. Podjęcie decyzji w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2019.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji