Imieniny:
wtorek, 28 marca 2017
EnglishPolish

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rady Gminy Zduńska Wola

   Zduńska Wola, dnia 15.03.2017 r.

 

Zaproszenie

           Uprzejmie zawiadamiam, że w małej sali gimnastycznej Zespołu Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach, Czechy 142, odbędą się posiedzenia:

23 marca 2017 r. – Komisji Rewizyjnej – o godz. 13:00.

23 marca 2017 r. – Komisji Społeczno – Oświatowej – o godz. 13:00.

23 marca 2017 r. – Komisji Budżetowo – Gospodarczej – o godz. 13:00.

23 marca 2017 r. – Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – o godz. 13:00.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zduńska Wola na rok 2017.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduńska Wola na lata 2017 – 2028.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na fundusz Wsparcia policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłaty dla 3 grupy taryfowej odbiorców do zużytej wody.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2017 rok.
 10.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 12. Analiza sprawozdania o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Zduńska Wola w 2016 roku
 13. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za okres I – XII 2016 roku.
 14. Zaopiniowanie sprawozdania za 2016 rok z realizacji Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 dla Gminy Zduńska Wola.
 15. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli za 2016 rok.
 16. Podjęcie decyzji w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2018.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie posiedzenia.

                                                                                                                                     Przewodniczący Komisji