Imieniny:
niedziela, 24 czerwca 2018
EnglishGermanPolish

Zmiana dezycji o warunkach zabudowy


I.Podstawa prawna
Art. 154 lub 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

II. Gdzie można załatwić sprawę ?
Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Zduńska Wola
Sprawy merytorycznie załatwia Wydział infrastruktury, rolnictwa i zamówień publicznych Urzędu Gminy Zduńska Wola
ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola, pok. nr 8
telefon kontaktowy: 43 825 33 66
e-mail: anna.szwedzka@ugzw.com.pl

III. Wymagane dokumenty
1. wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
2. jeżeli zmiana dotyczy części graficznej decyzji o warunkach zabudowy – 2 egz. kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 lub
1:1000 (inwestycje liniowe dopuszczalna 1:2000);

IV.Opłata
Brak opłaty.

V.Termin załatwienia sprawy
Bez zbędnej zwłoki. Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego- nie później niż w ciągu miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

VI. Dodatkowe informacje
Decyzję o warunkach zabudowy można zmienić w przedmiocie tej samej inwestycji podlegającej decyzji o warunkach zabudowy.

VII.Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Zduńska Wola.