Imieniny:
niedziela, 24 czerwca 2018
EnglishGermanPolish

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy


I.Podstawa prawna
Art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)

II. 
Gdzie można załatwić sprawę ?
Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Zduńska Wola
Sprawy merytorycznie załatwia:
Wydział infrastruktury, rolnictwa i zamówień publicznych Urzędu Gminy Zduńska Wola
ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola, pok. nr 8
telefon kontaktowy: 43 825 33 66
e-mail: anna.szwedzka@ugzw.com.pl

III. Wymagane dokumenty
1.wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby
2.potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 56 zł (z wyjątkiem spraw dotyczących budownictwa
mieszkaniowego).
3.zgoda na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

IV. Opłata
Opłata skarbowa w wysokości 56 zł wpłacona w kasie Urzędu Gminy Zduńska Wola
Sprawy dotyczące budownictwa mieszkaniowego zwolnione są z opłat skarbowych;

V.Termin załatwienia sprawy
Bez zbędnej zwłoki. Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego- nie później niż w ciągu miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

VI.Dodatkowe informacje
Decyzję o warunkach zabudowy można przepisać na rzecz osoby nie będącej właścicielem terenu, którego decyzja dotyczy. Zgoda na przeniesienie decyzji może być zawarta w treści aktu notarialnego sporządzanego np. przy sprzedaży działki.

VII.Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Zduńska Wola.