Imieniny:
niedziela, 24 czerwca 2018
EnglishGermanPolish

Decyzja o warunkach zabudowy


I. Podstawa prawna
Art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1 i 2 art. 60 ust 1, art. 61 ust. 1-5, art. 63 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.),
Art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

II. Gdzie można załatwić sprawę ?
Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Zduńska Wola.
Sprawy merytorycznie załatwia:
Wydział infrastruktury, rolnictwa i zamówień publicznych Urzędu Gminy Zduńska Wola
ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola, pok. nr 8
telefon kontaktowy: 43 825 33 66
e-mail: anna.szwedzka@ugzw.com.pl

III. Wymagane dokumenty
1. wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy;
2. 3 egz. kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 (inwestycje liniowe dopuszczalna 1:2000);
3. przedstawiony w sposób graficzny (2 egz. mapy) planowany sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyka
zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczeniei gabaryty projektowanych obiektów budowlanych;
4. opinie, warunki techniczne, umowy właściwych gestorów sieci zewnętrznych i zarządców dróg (w zależności od
konkretnego przypadku);
5. inne, np.: w przypadku spółki do wniosku należy dołączyć aktualny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr
Przedsiębiorstw i ewentualne pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora (wraz z opłatą skarbową w wysokości 17
zł w kasie Urzędu Gminy Zduńska Wola jak wyżej);
6. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł (z wyjątkiem spraw dotyczących budownictwa
mieszkaniowego).

IV.Opłata
Opłata skarbowa w wysokości 107 zł wpłacona w kasie Urzędu Gminy Zduńska Wola Sprawy dotyczące budownictwa mieszkaniowego zwolnione są z opłat skarbowych.

V.Termin załatwienia sprawy:
1 miesiąc od dnia wszczęcia postępowania.
Do powyższego terminu nie wlicza się czasu na dokonanie uzgodnień przewidzianych przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

VI.Dodatkowe informacje
Wniosek może dotyczyć np.: budowy budynku (rozbudowy, przebudowy, nadbudowy lub zmiany sposobu użytkowania budynku) – mieszkalnego jednorodzinnego/wielorodzinnego, gospodarczego, garażowego, gospodarczo – garażowego, handlowego, usługowego, usługowo – handlowego, produkcyjnego, warsztatowego; budowy wiatrołapu, wjazdu na działkę, zbiornika na nieczystości ciekłe, zbiornika wodnego, stawu (patrz Prawo Wodne) i inne.
Do wniosku należy dołączyć 3 egz. kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000  (w przypadku inwestycji liniowych także 1:2000) przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać. Mapa winna obejmować przyległy teren w odległościach nie mniejszych niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, lecz nie mniej niż 50m (mapa dostępna w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 10 – wejście od ul. Żeromskiego).
Z uwagi na to, że pobierane przez Państwa mapy są mapami do celów opiniodawczych i mogą posiadać nieaktualne naniesienia, należy nanieść ewentualne zmiany niezaewidencjonowane na powyższych mapach, zgodnie ze stanem faktycznym na działce/nieruchomości.
Załącznik graficzny stanowi kopia mapy zasadniczej (2 z 3 egz. mapy) z naniesioną propozycją zagospodarowania
działki/nieruchomości (naniesione projektowane budynki, szambo, wjazdy, dojazdy i dojścia i inne elementy zabudowy i zagospodarowania działki ujęte w części opisowej wniosku) oraz zaznaczonym terenem objętym wnioskiem. Posiadana przez Inwestora koncepcja architektoniczno – urbanistyczna lub wybrany projekt, tzw. „gotowy” może stanowić załącznik do wniosku.
Dostęp do drogi publicznej poprzez: istniejący wjazd, projektowany wjazd, służebność gruntową udokumentowaną w akcie notarialnym działki/nieruchomości objętej wnioskiem (podać nr ewid. gruntów). W przypadku budowy nowego wjazdu należy uzyskać warunki techniczne na budowę zjazdu indywidualnego lub publicznego (w przypadku zabudowy handlowej) od zarządców dróg, do których przylega działka/nieruchomość.
W przypadku, gdy na działce/nieruchomości znajduje się przyłącze wodociągowe do sieci wodociągowej, należy uzyskać zapewnienie od gestora sieci wodociągowej, że dla projektowanego zamierzenia budowlanego istniejące przyłącze jest wystarczające. W przypadku nowoprojektowanego przyłącza należy załączyć do wniosku warunki przyłączenia do sieci wodociągowej dostępne w P.U.H. „JAN-POL” s.c. w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 58A lub Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 15.
W przypadku, gdy na działce/nieruchomości znajduje się przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej należy uzyskać
zapewnienie od gestora sieci, że dla projektowanego zamierzenia budowlanego istniejące przyłącze jest wystarczające.
W przypadku nowoprojektowanego przyłącza należy załączyć do wniosku warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej dostępne w P.U.H. „JAN-POL” s.c. w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 58A lub Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 15.
W przypadku, gdy na działce/nieruchomości znajduje się przyłącze elektroenergetyczne, a Inwestor planuje lokalizację
budynku o funkcji usługowej, handlowej lub produkcyjnej, należy uzyskać zapewnienie od gestora sieci elektroenergetycznej, że dla projektowanego zamierzenia budowlanego istniejące przyłącze jest wystarczające (dostarczana moc przyłączeniowa). W przypadku innej zabudowy – załączyć kopię posiadanej umowy o dostarczenie energii elektrycznej. W przypadku nowoprojektowanego przyłącza należy załączyć do wniosku warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dostępne  w Zakładzie Energetycznym Łódź – Teren w Sieradzu, ul. Wojska Polskiego 98. W przypadku budynków garażowych istnieje obowiązek podłączenia obiektu do sieci elektroenergetycznej.

VII.Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Zduńska Wola.