Imieniny:
wtorek, 28 marca 2017
EnglishPolish

Pracownicy – telefony

 

Telefony Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej TUTAJ

 

 

 


Wydział infrastruktury, rolnictwa i zamówień publicznych

Antoni Wujda – naczelnik wydziału
pokój nr 14 (I piętro)
tel. 43 825 33 77
e-mail: antoni.wujda@ugzw.com.pl

Stanowisko ds. przetargów, inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych
Maria Biesiada – inspektor
pokój nr 30 (II piętro)
tel. 43 825 33 64
e-mail: maria.biesiada@ugzw.com.pl

Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i koordynacji programu LEADER
Sebastian Rzeźnik- inspektor
pokój nr 30 (II piętro)
tel. 43 825 33 64
e-mail: sebastian.rzeznik@ugzw.com.pl

Stanowisko ds. wodociągów, kanalizacji i ochrony środowiska
Agnieszka Puławska-Wlazło – inspektor
pokój nr 1 (parter)
tel. 43 825 33 67
e-mail: agnieszka.pulawska@ugzw.com.pl

Stanowisko ds. pomocy administracyjnej w systemie gospodarki odpadami
Paulina Fidler – pomoc administracyjna
pokój nr 1 (parter)
tel. 43 825 33 67
e-mail: paulina.fidler@ugzw.com.pl

Stanowisko ds. budowy i utrzymania dróg gminnych
Bogdan Górecki – inspektor
pokój nr 17 (I piętro)
tel. 43 825 33 82
e-mail: bogdan.gorecki@ugzw.com.pl

Stanowisko ds. rolnictwa
Tomasz Kmieć– podinspektor
pokój nr 17 (I piętro)
tel. 43 825 33 82
e-mail: tomasz.kmiec@ugzw.com.pl

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej
Anna Szymczak – podinspektor
pokój nr 18 (I piętro)
tel. 43 825 33 87
e-mail: anna.szymczak@ugzw.com.pl

Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej
Anna Szwedzka – inspektor
pokój nr 5 (parter)
tel. 43 825 33 66
e-mail: anna.szwedzka@ugzw.com.pl

Stanowisko ds. decyzji środowiskowych i gospodarki przestrzennej
Beata Mętlewiak-Jaworska – inspektor
Pokój nr 18 (I piętro)
tel. 43 825 33 66
e-mail: beata.jaworska@ugzw.com.pl

 

Wydział prowadzi sprawy:
1. Zakres architektury, tj.:
a)     przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy;
b)     ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego;
c)     przygotowanie analizy warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
d)     opiniowanie możliwości i zasady podziału działek i nieruchomości;
e)     przygotowanie opinii i ekspertyzy w zakresie planowania przestrzennego i budownictwa.
2. Zakres gospodarki gruntami, tj.:
a)     oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi,
b)     ustalanie potrzeb oraz zlecenie opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
c)     przygotowywanie decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości,
d)     zmiany podziału administracyjnego gminy, zmiany granic i nazw miejscowości,
e)     administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
f)      gospodarowanie gruntami nierolniczymi stanowiącymi mienie komunalne,
g)     dokonywanie czynności związanych z uprawomocnieniem aktów własności ziemi,
h)     załatwianie indywidualnych spraw rolników z zakresu gospodarki gruntami,
i)      opłatę adiacencką,
j)      rentę planistyczną.
3. Zakres gospodarki przestrzennej, tj.:
a)     zagospodarowanie przestrzenne gminy,
b)     decyzje środowiskowe.
4. Zakres gospodarki komunalnej, tj.:
a)     gospodarowanie obiektami i lokalami komunalnymi,
b)     zaopatrzenie w energię,
c)     dodatki mieszkaniowe,
d)     utrzymanie porządku i czystości w gminie,
e)     nadzorowanie nad utrzymaniem porządku w miejscach pamięci narodowej,
f)      prowadzenie spraw związanych z planowaniem remontów kapitalnych oraz bieżących remontów budynków stanowiących własność gminy oraz urządzeń komunalnych, umieszczanie i utrzymanie tabliczek z nazwami ulic i placów,
g)     organizowanie opieki nad zabytkami,
h)     nadzorowanie usuwania i utylizacji zwłok zwierzęcych z terenu całej gminy,
i)      współpraca w zakresie szczepienia psów i prowadzenia walki z wścieklizną,
j)      organizowanie wyłapywania bezpańskich zwierząt;
5. Gospodarki wodociągowej i kanalizacji, tj.:
a)     budowa i utrzymanie wodociągów i kanalizacji;
6. Ochrony przeciwpowodziowej, tj.:
a)     planowanie zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową;
7. Ochrony środowiska, tj.:
a)      prowadzenie spraw związanych ze stanem sanitarnym gminy i ochroną środowiska,
b)      prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami,
c)      nadzorowanie funkcjonowania wysypiska śmieci;
8. Rolnictwa, tj.:
a)     podejmowanie działań na rzecz intensyfikacji produkcji rolnej,
b)     ochrona roślin przed chwastami i szkodnikami u uprawach,
c)     wydawanie zezwoleń na wycięcie drzew lub krzewów z nieruchomości,
d)     koordynacja działań w zakresie ochrony pomników przyrody,
e)     przyjmowanie i przekazanie zgłoszeń o podejrzeniu zachorowania zwierząt na chorobę zakaźną,
f)      nadzór administracyjny nad sprawami łowiectwa;
9. Budowy i utrzymania dróg gminnych, tj.:
a)     budowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona dróg lokalnych i gminnych oraz ulic, mostów i placów,
b)     oświetlenie uliczne – budowa i utrzymanie;
10. Przetargów i zamówień publicznych, tj.:
a)      inwestycje gminne i poszukiwanie źródeł ich finansowania,
b)     przetargi publiczne i przestrzeganie prawa zamówień publicznych,
c)     inwestycje oświatowe;
11. Pozyskiwania środków zewnętrznych, tj.:
a)     poszukiwanie źródeł finansowania zadań z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych oraz przygotowanie wniosków i niezbędnej dokumentacji.


Wydział organizacyjno-prawny i spraw obywatelskich

Ewa Padzik – naczelnik wydziału
pokój nr 15 (I piętro)
tel. 43 825 33 70
e-mail: ewa.padzik@ugzw.com.pl

Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu
Monika Kowalczyk – podinspektor
pokój nr 11 (I piętro)
tel. 43 823 41 20
e-mail: monika.kowalczyk@ugzw.com.pl

Stanowisko ds. informatycznych
Dariusz Kujawski – informatyk
pokój nr 9
tel. 43 825 33 73
e-mail: dariusz.kujawski@ugzw.com.pl

Informatyk
Marcin Cieślak – informatyk
pokój nr 9
tel. 43 825 33 73
e-mail: marcin.cieslak@ugzw.com.pl

Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej
Józef Staniucha – inspektor
pokój nr 8 (parter)
tel. 43 825 33 68
e-mail: jozef.staniucha@ugzw.com.pl

Stanowisko ds. obywatelskich
Joanna Makowska – inspektor
pokój nr 8 (parter)
tel. 43 825 33 68
e-mail: joanna.makowska@ugzw.com.pl

Monika Jaworska – pomoc administracyjna
pokój nr 8 (parter)
tel. 43 825 33 68
e-mail: monika.jaworska@ugzw.com.pl

Stanowisko ds. obsługi biura Rady
Magdalena Górzawska – inspektor
pokój nr 10 (parter)
tel. 43 825 33 81
e-mail: biuro.rady@ugzw.com.pl
magdalena.gorzawska@ugzw.com.pl

Archiwista
Magdalena Górzawska – inspektor
pokój nr 10 (parter)
tel. 43 825 33 81

Archiwum czynne: wtorek i piątek w godzinach: 8:00 – 10:00
Prowadzi sprawy archiwum zakładowego i składnicy akt w urzędzie.

Wydział prowadzi sprawy:
1. Spraw informatycznych, a w tym:
a)     prowadzenie strony internetowej urzędu, zamieszczanie informacji publicznej dla potrzeb Biuletynu Informacji Publicznej;
b)     obsługa informatyczna urzędu, w tym administrowanie siecią komputerową i bazami danych, archiwizowanie danych, nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną danych, obsługa informatyczna Biuletynu Informacji Publicznej, strony internetowej urzędu;
c)     nadzór nad pracą i użytkowaniem sprzętu komputerowego na poszczególnych stanowiskach pracy;
d)     utrzymanie i eksploatacja systemów komputerowych, konfiguracja stacji roboczych i aplikacji;
e)     nadzór nad systemem komunikacji w sieci komputerowej; – nadzór nad przechowywaniem kopii awaryjnych, okresowe ich sprawdzanie pod kątem dalszej przydatności do odtwarzania w przypadku awarii systemu.
2. Obsługi sekretariatu, a w tym w szczególności:
a)     obsługa bieżąca sekretariatu, spotkań i posiedzeń organizowanych przez wójta,
b)     prowadzenie rejestru oraz rozdział korespondencji przychodzącej,
c)     prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
d)     prowadzenie rejestru aktów prawnych wójta oraz zbioru przepisów dostępnych do powszechnego wglądu,
e)     prowadzenie centralnego rejestru biblioteki szkoleniowej,
f)      prowadzenie rejestru skarg i wniosków, czuwanie nad ich terminowym załatwieniem przez stanowiska pracy,
g)     prowadzenie spraw pieczęci oraz pieczątek urzędu,
h)     obsługa centrali telefonicznej, faksu i poczty elektronicznej,
i)      przyjmowanie korespondencji wpływającej,
j)      załatwianie prenumeraty czasopism oraz zaopatrywanie urzędu w fachowe wydawnictwa,
k)     zaopatrzenie materiałowe urzędu, sprawy dotyczące konserwacji inwentarza biurowego,
l)      dbałość o estetykę i wystrój urzędu.
3. Ewidencji ludności i dowodów osobistych, należy:
a)     aktualizowanie rejestru wyborców,
b)     sporządzanie spisów wyborców do wyborów i referendów,
c)     współpraca z Terenowym Bankiem Danych w Łodzi w zakresie zmian w ewidencji ludności,
d)     sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej migracji ludności,
e)     sporządzanie wypisów z ewidencji ludności dla potrzeb placówek oświatowych, organów wojskowych, policji.
4. Ewidencji działalności gospodarczej, należy:
a)     ewidencjonowanie działalności gospodarczej,
b)     prowadzenie spraw zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
c)     współudział w opracowywaniu gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi,
d)     obsługa powielarni oraz prowadzenie dokumentacji w zakresie konserwacji,
e)     wysyłanie korespondencji służbowej.
5. Obsługi Biura Rady Gminy, a w tym:
a)     obsługa administracyjna rady gminy i jej komisji oraz przewodniczącego rady;
b)     przygotowanie posiedzeń rady i komisji, czuwanie nad terminowym przekazywaniem materiałów na posiedzenia przez stanowiska merytoryczne;
c)     prowadzenie rejestru przepisów gminnych oraz uchwał rady gminy;
d)     prowadzenie prac związanych z ogłaszaniem przepisów gminnych i udostępnianiem ich zbioru do powszechnego wglądu;
e)     prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji radnych, czuwanie nad ich terminowym załatwieniem;
f)      obsługa administracyjna Młodzieżowej Rady Gminy, organizacyjne przygotowanie sesji oraz stała współpraca i pomoc MRG w realizacji ich zadań;
g)     prowadzenie dokumentacji samorządów wiejskich;
h)     organizacja zadań związanych z wyborami i referendami;
i)      prowadzenie spraw związanych z funduszem sołeckim;
j)      współpraca z sołtysami w zakresie utrzymania tablic informacyjnych, tablic ogłoszeniowych.
6. Obsługi archiwum zakładowego.
 
W wydziale prowadzone są sprawy archiwum zakładowego i składnicy akt w Urzędzie Gminy Zduńska Wola zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67, Nr 27, poz. 140).
 


Wydział ds. finansowo-podatkowy

Iwona Szewczyk-Bąk – naczelnik wydziału
pokój nr 16 (I piętro)
tel. 43 825 33 80
e-mail: iwona.szewczyk@ugzw.com.pl

Elżbieta Owczarek – inspektor
pokój nr 26 (II piętro)
tel. 43 825 33 63
e-mail: elzbieta.owczarek@ugzw.com.pl

Elżbieta Swędrak – specjalista ds. księgowości budżetowej
pokój nr 26 (II piętro)
tel. 43 825 33 63
e-mail: elzbieta.swedrak@ugzw.com.pl

Stanowisko ds. obsługi kasy urzędu:
Iwona Banasiak – inspektor
pokój nr 6 (parter)
tel. 43 825 33 75
e-mail: iwona.banasiak@ugzw.com.pl

Stanowisko ds. księgowości organizacyjnej i sprawozdawczości
Katarzyna Musielak – specjalista
pokój nr 16 (I piętro)
tel. 43 825 33 80
e-mail: katarzyna.musielak@ugzw.com.pl

Stanowiska ds. wymiaru podatku
Elżbieta Mikołajczyk – inspektor
pokój nr 2 (parter)
tel. 43 825 33 61
e-mail: elzbieta.mikolajczyk@ugzw.com.pl

Bożena Feliniak – podinspektor
pokój nr 2 (parter)
tel. 43 825 33 61
e-mail: bozena.feliniak@ugzw.com.pl

Stanowisko ds. egzekucji należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Agnieszka Sowała – inspektor
pokój nr 7 (parter)
tel. 43 825 33 61
e-mail: agnieszka.sowala@ugzw.com.pl

Stanowisko ds. księgowości podatkowej
Elżbieta Jarczewska – podinspektor
pokój nr 7 (parter)
tel. 43 825 33 61
e-mail: elzbieta.jarczewska@ugzw.com.pl

 

Wydział prowadzi sprawy:
1.         Przygotowania materiałów niezbędnych do projektu budżetu gminy we współpracy ze stanowiskami merytorycznymi.
2.         Analizy realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz wnioskowanie zmian w budżecie.
3.         Egzekwowania przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.
4.         Sporządzania sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych statystycznych do Regionalnej Izby Obrachunkowej z wydatków budżetowych, sprawozdań o stanie zobowiązań i należności, sprawozdań przychodów i wydatków funduszu celowego, sprawozdań o nadwyżce i deficycie.
5.         Sporządzania bilansu jednostki wraz z załącznikami.
6.         Sporządzania kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań o dochodach i wydatkach zadań zleconych.
7.         Sporządzania rocznych sprawozdań SG-01- środki trwałe gminy.
8.         Sprawowania kontroli finansowej w urzędzie i gminnych jednostkach.
9.         Prowadzenia obsługi kasowej budżetu.
10.     Dokonywania wymiaru i poboru należności budżetowych oraz windykacji zaległości.
11.     Prowadzenia spraw ulg i umorzeń podatkowych.
12.     Prowadzenia księgowości budżetowej, księgowości podatków i opłat oraz księgowości PKZP.
13.     Rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
14.     Prowadzenia ewidencji majątku gminy, wycena i rozliczanie inwentaryzacji, oraz sporządzanie zestawień zbiorczych.
15.     Naliczania umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
16.     Bieżącej analizy wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami.
17.     Miesięcznych rozliczeń dotyczących naliczeń i potrąceń płac.
18.     Prowadzenia ewidencji funduszy unijnych.


Referat ds. oświaty i płac

Anna Chwiołka-Piekarz – kierownik referatu
pokój nr 19 (I piętro)
tel. 43 825 33 62
e-mail: anna.chwiolka@ugzw.com.pl

Stanowisko ds. płac, sprawozdawczości i stypendiów
Emilia Pardel –inspektor
pokój nr 23 (I piętro)
tel. 43 825 33 62
e-mail: emilia.barwasna@ugzw.com.pl

Stanowisko ds. organizacyjnych szkół i przedszkoli
Kamila Rąpała – podinspektor
pokój nr 23 (I piętro)
tel. 43 825 33 62
e-mail: oswiata@ugzw.com.pl
kamila.rapala@ugzw.com.pl

 

Referat prowadzi sprawy:
1.     Koordynowanie działań w zakresie realizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
2.     Koordynowanie działań w zakresie edukacji przedszkolnej, szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów na terenie Gminy.
3.     Kontrolowanie i egzekwowanie spełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 -18 lat.
4.     Prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez radę i wójta, funkcji organu prowadzącego dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów tym szczególnie:
a)     ustalanie sieci i obwodów przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjów,
b)     prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych oraz dokonywanie wpisów do ewidencji i wydawanie stosownych zaświadczeń,
c)     powoływanie, ustalanie składu, zapewnienie obsługi administracyjno – biurowej komisji egzaminacyjnych, przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
d)     nadawanie stopni awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz prowadzenie rejestru wydanych aktów mianowania nauczycielom zatrudnionym w placówkach gminnych,
e)     prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjów,
f)      dokonywanie oceny pracy dyrektorów podległych jednostek oświatowych.
5.     Koordynowanie i nadzorowanie nad tworzeniem i realizacją planów finansowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
6.     Prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych podległych jednostek.
7.     Opracowywanie zbiorczych analiz statystycznych z zakresu funkcjonowania podległych placówek oświatowych.
8.     Opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących zasad wynagradzania nauczycieli w podległych jednostkach.
9.     Opracowywanie sprawozdawczości do MEN, GUS, Kuratorium Oświaty z poziomu organu prowadzącego.
10. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
11. Gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania dla potrzeb Urzędu Gminy.
12. Współdziałanie w zakresie organizacji dowozu uczniów do szkół.
13. Planowanie i naliczanie wynagrodzeń i zasiłków ZUS, rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla pracowników Urzędu Gminy.
14. Elektroniczne przekazywanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS.
15. Koordynowanie sprawozdawczości GUS i SIO w jednostkach organizacyjnych Gminy.


Referat ds. kadr, kultury i promocji

Stanowisko ds. współpracy międzynarodowej i promocji
Karolina Tłokińska – inspektor
pokój nr 24 (II piętro)
tel. 43 825 33 74
e-mail: karolina.tlokinska@ugzw.com.pl

Stanowisko ds. sportu i turystyki
Dawid Antczak – podinspektor
pokój nr  24 (II piętro)
tel. 43 825 33 74
e-mail: dawid.antczak@ugzw.com.pl

Stanowisko ds. BHP i PPOŻ
Wiesława Anaszewicz
pokój nr 24 (II piętro)
poniedziałek 9:00 – 12:00
tel. 43 825 33 74

 

Referat prowadzi sprawy:
1. Prowadzenie spraw związanych z upowszechnianiem i organizacją działalności w dziedzinie kultury i regionalizmu.
2. Przygotowywanie i koordynowanie realizacji spraw związanych z promocją Gminy.
3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz społeczności lokalnych.
4. Współpraca przy realizacji międzynarodowych projektów i nawiązywaniu kontaktów.
5. Współdziałanie z urzędami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi instytucjami w zakresie ochrony zdrowia, a także współdziałanie w realizacji innych programów zdrowotnych.
6. Prowadzenie spraw związanych z upowszechnianiem i organizacją działalności w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
7. Prowadzenie spraw związanych z promocją i organizacją działalności Gminy w dziedzinie turystyki.
8. Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i promocyjnych na terenie Gminy Zduńska Wola z uwzględnieniem przepisów dotyczących organizacji imprez masowych.
9. Przygotowywanie materiałów do gazety lokalnej „Nasza Gmina”, współpraca przy redagowaniu gazety.
10. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników urzędu i kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
11. Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej w zakresie spraw osobowych.
12. Sprawozdawczości w temacie zatrudnienia osób niepełnosprawnych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
13. Współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji staży, robót publicznych, prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych.
14. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
15. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy.
16. Organizowanie szkoleń pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
17. Opracowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.
18. Opracowywanie instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcji szczegółowych na poszczególnych stanowiskach pracy.


Stanowisko ds. obrony i zarządzania kryzysowego
Wojciech Knera – inspektor
pokój nr 10 (prter)
tel. 43 825 33 65
e-mail: wojciech.knera@ugzw.com.pl

 

Prowadzi sprawy:
1. Wynikające z przepisów o powszechnym obowiązku obrony.
2. Z zakresu obrony cywilnej.
3. Planowania i organizowania systemu ostrzegawczego.
4. Z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym wspierania działalności ochotniczych straży pożarnych, w związku z bieżącym funkcjonowaniem, inwestycjami i remontami.
5. Prowadzenie monitoringu i analizy możliwych do wystąpienia na terenie gminy zagrożeń, w tym powodzi, katastrof w ruchu lądowych i kolejowych, zagrożeń chemicznych.
6. Przygotowania planów reagowania i działania na wypadek wystąpienia zagrożeń.
7. Organizowanie ochrony przed powodzią, w tym zaopatrzenia materiałowego, w celu wykonywania prac zabezpieczających.
8. Prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego.
9. Prowadzenia szkolenia z zakresu prowadzonych zadań.
10. Zachowania mobilności i dostępności łącznościowej w sytuacjach szczególnego zagrożenia.
11. Współdziałania w zakresie powierzonych spraw z właściwymi jednostkami, zwłaszcza z WKU, Starostwem Powiatowym, Komendą Powiatową Straży Pożarnych, Łódzkim Urzędem Wojewódzkim.
12. Organizacja ochrony informacji niejawnych i prowadzenie Kancelarii Tajnej.