Imieniny:
niedziela, 22 lipca 2018
EnglishGermanPolish

Pracownicy – telefony


 

Telefony Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej TUTAJ

 Wydział Infrastruktury

Antoni Wujda naczelnik wydziału
pokój nr 14 (I piętro)
tel. 43 825 33 77
e-mail: antoni.wujda@ugzw.com.pl

Sebastian Rzeźnik- zastępca naczelnika
pokój nr 30 (II piętro)
tel. 43 825 33 64
e-mail: sebastian.rzeznik@ugzw.com.pl

 

Zespół ds. zagospodarowania przestrzennego
 

Anna Szwedzka inspektor
e-mail: anna.szwedzka@ugzw.com.pl

Aleksandra Ulas – referent
e-mail: aleksandra.ulas@ugzw.com.pl

Dominika Nogala – referent
e-mail: dominika.nogala@ugzw.com.pl

Ryszard Pietrzak – architekt
e-mail: ryszard.pietrzak@ugzw.com.pl  

 

Pokój nr 5 (parter)
tel. 43 825 33 66

 

W Zespole do spraw zagospodarowania przestrzennego:

– czynności związane z przygotowywaniem planów zagospodarowanie przestrzennego gminy,

– przygotowywanie opinii i ekspertyz w zakresie planowania przestrzennego i budownictwa,

– ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,

– prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,

– przygotowywanie projektów decyzji w sprawie renty planistycznej,

– prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji środowiskowych,

– prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji o inwestycjach celu publicznego,

– przygotowywanie analizy warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

– opiniowaniem możliwości i zasady podziału działek i nieruchomości.

 

Zespół ds. gospodarki komunalnej
 

Beata Mętlewiak-Jaworska inspektor
e-mail: beata.jaworska@ugzw.com.pl

 Anna Szymczak podinspektor
e-mail: anna.szymczak@ugzw.com.pl   

 Pokój nr 18 (I piętro)
tel. 43 825 33 33 87 


Bogdan Górecki inspektor
e-mail: bogdan.gorecki@ugzw.com.pl

Tomasz Kmieć– podinspektor
e-mail: tomasz.kmiec@ugzw.com.pl

 

Pokój nr 17 (I piętro)
tel. 43 825 33 82

 

 

 

W Zespole do spraw gospodarki komunalnej:

– gospodarowanie obiektami i lokalami komunalnymi,

– zaopatrzenie w energię,

– dodatki mieszkaniowe,

– oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi,

– ustalanie potrzeb oraz zlecenie opracowań geodezyjnych i kartograficznych,

– przygotowywanie decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości,

– zmiany podziału administracyjnego gminy, zmiany granic i nazw miejscowości,

– administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,

– gospodarowanie gruntami nierolniczymi stanowiącymi mienie komunalne,

– dokonywanie czynności związanych z uprawomocnieniem aktów własności ziemi,

– załatwianie indywidualnych spraw rolników z zakresu gospodarki gruntami,

– opłata adiacencka,

– nadzorowanie nad utrzymaniem porządku w miejscach pamięci narodowej,

– prowadzenie spraw związanych z planowaniem remontów kapitalnych oraz bieżących remontów budynków stanowiących własność gminy oraz urządzeń komunalnych, umieszczanie i utrzymanie tabliczek z nazwami ulic i placów,

– organizowanie opieki nad zabytkami,

– nadzorowanie usuwania i utylizacji zwłok zwierzęcych z terenu całej gminy,

– współpraca w zakresie szczepienia psów i prowadzenia walki z wścieklizną,

– organizowanie wyłapywania bezpańskich zwierząt,

– realizacja spraw dotyczących szacowania szkód w uprawach rolnych,

– koordynacja działań w zakresie ochrony pomników przyrody,

– koordynacja działań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt,

– nadzór administracyjny nad sprawami łowiectwa,

– budowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona dróg lokalnych i gminnych oraz ulic,  mostów i placów,

– oświetlenie uliczne – budowa i utrzymanie.

 

Zespół ds. ochrony środowiska
 

Agnieszka Puławska-Wlazło inspektor
e-mail: agnieszka.pulawska@ugzw.com.pl

 Paulina Fidler pomoc administracyjna
e-mail: paulina.fidler@ugzw.com.pl 

 

Pokój nr 1 (parter)
tel. 43 825 33 67 

 

W Zespole do spraw ochrony środowiska:

– budowa i utrzymanie wodociągów i kanalizacji;

– planowanie zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową;

– prowadzenie spraw związanych ze stanem sanitarnym gminy i ochroną środowiska,

– prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami,

– utrzymanie porządku i czystości w gminie.

 

Zespół ds. przetargów, inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych
 

Sebastian Rzeźnik- zastępca naczelnika
e-mail: sebastian.rzeznik@ugzw.com.pl 

Maria Biesiada inspektor
e-mail: maria.biesiada@ugzw.com.pl  

 

 Pokój nr 30 (II piętro)
tel. 43 825 33 64   

 

W Zespole do spraw przetargów, inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych:

– inwestycje gminne i poszukiwanie źródeł ich finansowania,

– przetargi publiczne i przestrzeganie prawa zamówień publicznych,

– poszukiwanie źródeł finansowania zadań z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych oraz przygotowanie wniosków i niezbędnej dokumentacji,

– nadzór nad osobami wykonującymi prace w ramach robót publicznych oraz kary  ograniczenia wolności.

 

 

 

 

 

Wydział finansowo-podatkowy

 

Iwona Szewczyk-Bąk naczelnik wydziału
pokój nr 16 (I piętro)
tel. 43 825 33 80
e-mail: iwona.szewczyk@ugzw.com.pl

 

Zespół ds. podatków i opłat lokalnych
 

Elżbieta Mikołajczyk inspektor
e-mail: elzbieta.mikolajczyk@ugzw.com.pl 

Bożena Feliniak podinspektor
e-mail: bozena.feliniak@ugzw.com.pl 

 

Pokój nr 4 (parter)
tel. 43 825 33 61 

 

W Zespole do spraw podatków i opłat lokalnych:

– wymiar podatków lokalnych od osób prawnych i fizycznych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy, podatek akcyzowy),

– prowadzenie spraw ulg i umorzeń podatkowych;

– wydawanie poświadczenia oświadczeń o posiadaniu gruntów rolnych.

 

Zespół ds. poboru i egzekucji podatków i opłat lokalnych
 

Elżbieta Jarczewska podinspektor
e-mail: elzbieta.jarczewska@ugzw.com.pl

Agnieszka Sowała inspektor
e-mail: agnieszka.sowala@ugzw.com.pl

Weronika Turska inspektor
e-mail: weronika.turska@ugzw.com.pl 

 

Pokój nr 7 (parter)
tel. 43 825 33 83


 Iwona Banasiak inspektor
e-mail: iwona.banasiak@ugzw.com.pl 

 

Pokój nr 6 (parter)
tel. 43 825 33 75

 

W Zespole do spraw poboru i egzekucji podatków i opłat lokalnych:

– pobór i egzekucja podatków,

– pobór i egzekucja opłaty śmieciowej, adiacenckiej, za zajęcie pasa drogowego, opłat za sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty skarbowej.

 

Zespół ds. księgowości i sprawozdawczości organizacyjnej
 

Elżbieta Owczarek inspektor
e-mail: elzbieta.owczarek@ugzw.com.pl

Elżbieta Swędrak specjalista
e-mail: elzbieta.swedrak@ugzw.com.pl 

 

Pokój nr 26 (II piętro)
tel. 43 825 33 63


 Katarzyna Musielak specjalista
e-mail: katarzyna.musielak@ugzw.com.pl

 

 Pokój nr 16 (I piętro)
tel. 43 825 33 80  

 

W Zespole do spraw księgowości i sprawozdawczości organizacyjnej:

– przygotowanie materiałów niezbędnych do projektu budżetu gminy we współpracy ze stanowiskami merytorycznymi,

– analiza realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz wnioskowanie zmian w budżecie,

– egzekwowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;

– sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych statystycznych do Regionalnej Izby Obrachunkowej z wydatków budżetowych, sprawozdań o stanie zobowiązań i należności, sprawozdań o nadwyżce i deficycie,

– sporządzanie bilansu jednostki wraz z załącznikami;

– sporządzanie kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań o dochodach i wydatkach zadań zleconych,

– sporządzanie rocznych sprawozdań SG-01- środki trwałe gminy,

– sprawowanie kontroli finansowej w urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych,

– prowadzenie obsługi kasowej budżetu,

– prowadzenie obsługi budżetu w zakresie podatku VAT,

– prowadzenie księgowości budżetowej, księgowości podatków i opłat oraz księgowości PKZP,

– prowadzenie ewidencji majątku gminy, wycena i rozliczanie inwentaryzacji oraz sporządzanie zestawień zbiorczych,

– naliczanie umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

– bieżąca analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami,

– miesięczne rozliczenia dotyczące naliczeń i potrąceń płac,

– prowadzenia ewidencji funduszy unijnych.

 

 

 

 

Wydział organizacyjny i spraw obywatelskich

Ewa Padzik naczelnik wydziału
pokój nr 15 (I piętro)
tel. 43 825 33 70
e-mail: ewa.padzik@ugzw.com.pl

 

Zespół ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu
 

Monika Kowalczyk podinspektor
e-mail: monika.kowalczyk@ugzw.com.pl   

 

Pokój nr 11 (I piętro)
tel. 43 823 41 20

 

W Zespole ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu: 

– obsługa bieżąca sekretariatu, spotkań i posiedzeń organizowanych przez wójta,

– prowadzenie rejestru oraz rozdział korespondencji przychodzącej,

– prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,

– prowadzenie rejestru aktów prawnych wójta oraz zbioru przepisów dostępnych do powszechnego wglądu,

– prowadzenie centralnego rejestru biblioteki szkoleniowej,

– prowadzenie rejestru skarg i wniosków, czuwanie nad ich terminowym załatwieniem przez stanowiska pracy,

– prowadzenie spraw pieczęci oraz pieczątek urzędu,

– obsługa centrali telefonicznej, faksu i poczty elektronicznej,

– przyjmowanie korespondencji wpływającej,

– załatwianie prenumeraty czasopism oraz zaopatrywanie urzędu w fachowe wydawnictwa,

– zaopatrzenie materiałowe urzędu, sprawy dotyczące konserwacji inwentarza biurowego,

– dbanie o estetykę i wystrój urzędu.

 

Zespół ds. ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i dowodów osobistych
 

Joanna Makowska inspektor
e-mail: joanna.makowska@ugzw.com.pl

Monika Jaworska pomoc administracyjna
e-mail: monika.jaworska@ugzw.com.pl

Józef Staniucha inspektor
e-mail: jozef.staniucha@ugzw.com.pl

Mateusz Mikołajczyk – referent
e-mail: mateusz.mikolajczyk@ugzw.com.pl 

 

 Pokój nr 8 (parter)
tel. 43 825 33 68 

 

W Zespole ds. ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i dowodów osobistych:

– aktualizowanie rejestru wyborców,

– sporządzanie spisów wyborców do wyborów i referendów,

– aktualizowanie wojewódzkiego zbioru meldunkowego,

– sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej migracji ludności,

– sporządzanie wypisów z ewidencji ludności dla potrzeb placówek oświatowych, organów wojskowych, policji,

– przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych;

– ewidencjonowanie działalności gospodarczej,

– prowadzenie spraw zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

– współudział w opracowywaniu gminnych programów  przeciwdziałania alkoholizmowi,

– obsługa powielarni oraz prowadzenie dokumentacji w zakresie konserwacji,

– wysyłanie korespondencji służbowej.

 

Zespół ds. obsługi biura rady i archiwum zakładowego
 

Magdalena Górzawska inspektor
e-mail: biuro.rady@ugzw.com.pl
magdalena.gorzawska@ugzw.com.pl 

 

Pokój nr 10 (parter)
tel. 43 825 33 81

 

W Zespole ds. obsługi biura rady i archiwum zakładowego:

– obsługa administracyjna rady gminy i jej komisji oraz przewodniczącego rady,

– przygotowanie posiedzeń rady i komisji, czuwanie nad terminowym przekazywaniem materiałów na posiedzenia przez stanowiska merytoryczne,

– prowadzenie rejestru przepisów gminnych oraz uchwał rady gminy,

– prowadzenie prac związanych z ogłaszaniem przepisów gminnych i udostępnianiem ich zbioru do powszechnego wglądu,

– prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji radnych, czuwanie nad ich terminowym załatwieniem,

– obsługa administracyjna Młodzieżowej Rady Gminy, organizacyjne przygotowanie sesji oraz stała współpraca i pomoc MRG w realizacji ich zadań,

– prowadzenie dokumentacji samorządów wiejskich,

– organizacja zadań związanych z wyborami i referendami,

– prowadzenie spraw związanych z funduszem sołeckim,

– współpraca z sołtysami w zakresie utrzymania tablic informacyjnych, tablic ogłoszeniowych;

– prowadzenie spraw archiwum zakładowego i składnicy akt Urzędu Gminy Zduńska Wola zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. nr 14, poz. 67 ze zmianami) oraz zarządzenia nr 76/2011 Wójta Gminy Zduńska Wola z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej.

 

 

 

Referat oświaty, kadr i płac

 

Anna Chwiołka-Piekarz kierownik referatu
pokój nr 19 (I piętro)
tel. 43 825 33 78
e-mail: anna.chwiolka@ugzw.com.pl

 

Referat oświaty, kadr i płac
 

Katarzyna Kaczmarek pomoc administracyjna
e-mail: katarzyna.kaczmarek@ugzw.com.pl

Kinga Łuczak referent
e-mail: kinga.luczak@ugzw.com.pl 

Emilia Pardel inspektor
e-mail: emilia.barwasna@ugzw.com.pl

Kamila Rąpała podinspektor
e-mail: kamila.rapala@ugzw.com.pl  

 

Pokój nr 23 (I piętro)
tel. 43 823 41 62


 

 Stanowisko ds. BHP i PPOŻ
Wiesława Anaszewicz
Pokój nr 13 (I piętro)
poniedziałek 9:00 – 12:00
tel. 43 823 41 20    

 

W Referacie oświaty, kadr i płac:

– koordynowanie działań w zakresie realizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

– koordynowanie działań w zakresie placówek oświatowych na terenie gminy;

– kontrolowanie i egzekwowanie spełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 -18 lat;

– prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez radę i wójta, funkcji organu prowadzącego dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, w tym szczególnie:

— ustalanie sieci i obwodów przedszkoli, szkół         podstawowych i gimnazjów,

— prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych oraz dokonywanie wpisów do ewidencji i wydawanie stosownych zaświadczeń,

— powoływanie, ustalanie składu, zapewnienie obsługi administracyjno – biurowej komisji egzaminacyjnych, przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

— nadawanie stopni awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz prowadzenie rejestru wydanych aktów mianowania nauczycielom zatrudnionym w placówkach gminnych,

— prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,

— dokonywanie oceny pracy dyrektorów podległych jednostek oświatowych;

– koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z tworzeniem i realizacją planów finansowych przedszkoli i szkół podstawowych,

– prowadzenie spraw związanych procedurą zatwierdzania arkuszy organizacyjnych podległych jednostek,

– opracowywanie zbiorczych analiz statystycznych z zakresu funkcjonowania podległych placówek oświatowych,

– opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących zasad wynagradzania nauczycieli w podległych jednostkach;

– opracowywanie sprawozdawczości do MEN, GUS, Kuratorium Oświaty z poziomu organu prowadzącego;

– prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników;

– gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania dla potrzeb Urzędu Gminy;

– współdziałanie w zakresie organizacji dowozu uczniów do szkół;

– prowadzenie spraw kadrowych pracowników urzędu i kierownika Gminnego Ośrodka   

– Pomocy Społecznej;

– sporządzanie sprawozdawczości statystycznej w zakresie spraw osobowych;

– sprawozdawczości w temacie zatrudnienia osób niepełnosprawnych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

– opracowywanie instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcji szczegółowych na poszczególnych stanowiskach pracy;

– organizowanie szkoleń pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;

– prowadzenie dokumentacji dotyczącej ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy;

– prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy;

– planowanie i naliczanie wynagrodzeń i zasiłków ZUS, rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla pracowników Urzędu Gminy;

– elektroniczne przekazywanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS;

– koordynowanie sprawozdawczości GUS i SIO w jednostkach organizacyjnych Gminy.

 

   

 

 

 

Referat promocji

 

Karolina Tłokińska kierownik referatu
pokój nr 24 (II piętro)
tel. 43 825 33 74
e-mail: karolina.tlokinska@ugzw.com.pl

 

Zespół ds. kultury i sportu
 

Dawid Antczak podinspektor
e-mail: dawid.antczak@ugzw.com.pl  

 

Pokój nr  24 (II piętro)
tel. 43 825 33 74

 

W Zespole do spraw kultury i sportu:

– prowadzenie spraw związanych z upowszechnianiem i organizacją działalności w dziedzinie kultury i regionalizmu, w tym współpraca z kołami gospodyń wiejskich,

– przygotowywanie i koordynowanie realizacji spraw związanych z promocją Gminy,

– współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz społeczności lokalnych,

– współpraca przy realizacji międzynarodowych projektów i nawiązywaniu kontaktów,

– współdziałanie z urzędami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi instytucjami w zakresie ochrony zdrowia, a także współdziałanie w realizacji innych programów zdrowotnych,

– prowadzenie spraw związanych z upowszechnianiem i organizacją działalności
w dziedzinie kultury fizycznej i sportu,

– współpraca z klubami sportowymi oraz realizacja spraw związanych z przyznaniem dotacji na zadania publiczne,

– współpraca z animatorami sportu,

– prowadzenie spraw związanych z promocją i organizacją działalności Gminy
w dziedzinie turystyki,

– realizacja ustawy z dnia 14 marca 2014 roku o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 498 ze zm.),

– organizacja imprez kulturalnych, sportowych i promocyjnych na terenie Gminy Zduńska Wola z uwzględnieniem przepisów dotyczących organizacji imprez masowych,

– przygotowywanie materiałów do gazety lokalnej „Nasza Gmina”, redagowanie gazety,

– przygotowywanie innych materiałów prasowych,

– rozpatrywanie wniosków o patronat Wójta Gminy Zduńska Wola.

 

Zespół ds. informatyzacji
 

Dariusz Kujawski informatyk
e-mail: dariusz.kujawski@ugzw.com.pl

Marcin Cieślak informatyk
e-mail: marcin.cieslak@ugzw.com.pl 

 

Pokój nr 9
tel. 43 825 33 73 

 

W Zespole do spraw informatycznych:

– prowadzenie strony internetowej urzędu, zamieszczanie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej,

– obsługa informatyczna urzędu, w tym administrowanie siecią komputerową

i bazami danych, archiwizowanie danych, nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną danych, obsługa informatyczna Biuletynu Informacji Publicznej, strony internetowej urzędu,

– nadzór nad pracą i użytkowaniem sprzętu komputerowego na poszczególnych stanowiskach pracy,

– utrzymanie i eksploatacja systemów komputerowych, konfiguracja stacji roboczych

i aplikacji,

– nadzór nad systemem komunikacji w sieci komputerowej,

– nadzór nad przechowywaniem kopii awaryjnych, okresowe ich sprawdzanie pod kątem dalszej przydatności do odtwarzania w przypadku awarii systemu.

 

 

 

Stanowisko ds. obrony i zarządzania kryzysowego
 

Wojciech Knera inspektor
e-mail: wojciech.knera@ugzw.com.pl 

 

  Pokój nr 10 (parter)
tel. 43 825 33 65

 

Stanowisko ds. obrony i zarządzenia kryzysowego obejmuje zadania:

wynikające z przepisów o powszechnym obowiązku obrony,

z zakresu obrony cywilnej,

planowania i organizowania systemu ostrzegawczego,

z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym wspierania działalności ochotniczych straży pożarnych, w związku z bieżącym funkcjonowaniem, inwestycjami i remontami,

prowadzenie monitoringu i analizy możliwych do wystąpienia na terenie gminy zagrożeń, w tym powodzi, katastrof w ruchu lądowych i kolejowych, zagrożeń chemicznych,

przygotowania planów reagowania i działania na wypadek wystąpienia zagrożeń,

organizowanie ochrony przed powodzią, w tym zaopatrzenia materiałowego, w celu wykonywania prac zabezpieczających;

prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego,

prowadzenia szkolenia z zakresu prowadzonych zadań,

zachowania mobilności i dostępności łącznościowej w sytuacjach szczególnego zagrożenia,

współdziałania w zakresie powierzonych spraw z właściwymi jednostkami, zwłaszcza       z WKU, Starostwem Powiatowym, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Łódzkim Urzędem Wojewódzkim.