Imieniny:
wtorek, 21 listopada 2017
EnglishPolish

Do przedszkoli

Nabór do  przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
na terenie Gminy Zduńska Wola na rok szkolny 2017/2018

 

Nabór do przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola,
na rok szkolny 2017/2018 będzie przeprowadzony na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 59)

Kryteria naboru

Do placówek przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola, w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci będące mieszkańcami Gminy Zduńska Wola.

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy niż liczba dostępnych miejsc, przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne. Dostępne miejsca to takie, które pozostaną po uwzględnieniu deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej dzieci, które w poprzednim roku uczęszczały do tej placówki. Rodzice tych dzieci składają deklarację o kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w terminie od 20 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r.

 
            W pierwszej kolejności, zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, będą przyjmowane te dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia państwa, zgodnie z kryteriami określonymi
w art. 131 ww. ustawy, tj. niepełnosprawne, niepełnosprawnego rodzica lub rodziców,
z niepełnosprawnym rodzeństwem, z rodzin wielodzietnych (minimum troje dzieci), objętych pieczą zastępczą oraz rodziców samotnie wychowujących. Wszystkie wymienione kryteria mają jednakową wartość.

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie rekrutacji będą brane dodatkowe kryteria, tj:

1) rodzice dziecka (prawnego opiekuna) pracują , wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się  w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne  lub pozarolniczą działalność gospodarczą, kryterium stosuje się również do pracującego/uczącego się rodzica samotnie wychowującego dziecko – 32 punkty,

2) rodzeństwo dziecka uczęszcza do placówki, do placówki do której składany jest wniosek – 16 punktów,

3) dziecko mieszka w obwodzie Szkoły Podstawowej w …………………. *
– 8 punktów,

4) dziecko w danym roku kalendarzowym kończy 4 lata – 4 punkty.

Jeśli po przyjęciu dzieci z terenu gminy pozostaną wolne miejsca, placówka będzie mogła przyjąć dzieci zamieszkałe poza terenem gminy, posługując się zasadami rekrutacji jak dla dzieci ze swojego terenu.

Terminy naboru

 • 20 luty 2017 r. – 28 lutego 2017 r. – złożenie przez rodziców deklaracji
  o kontynuowaniu pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej,
 • od 1 marca 2017 r. – wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej,
 • od 1 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r. – przyjmowanie przez przedszkola, szkoły wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej,
 • od 3 kwietnia 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r. – ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków,
 • w dniu 10 kwietnia 2017 r. opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (na poziomie oceny formalnej
  i merytorycznej),
 • od 11 kwietnia 2017 r. do 14 kwietnia 2017 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
 • 19 kwietnia 2017 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
 • od 15 maja 2017 r. do 20 czerwca 2017 r.- termin postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego.

Harmonogram czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina zduńska Wola na rok szkolny 2017/2018 zawierający szczegółowe terminy dokonywania poszczególnych czynności określa zarządzenie Wójta Gminy Zduńska Wola.

 

 

* Przed zamieszczeniem informacji na stronie przedszkola/szkoły podstawowej należy uzupełnić wpisując nazwę właściwej szkoły podstawowej.

 

 

 

Do pobrania

# Plik Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf Zarządzenie przedszkola 222 KB 203