Imieniny:
niedziela, 19 sierpnia 2018
EnglishGermanPolish

Kolejne granty sołeckie trafiły do naszej Gminy

       

  W dniu 24 kwietnia 2018 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę
w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2018 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

         Gmina Zduńska Wola złożyła 3 wnioski. Wszystkie przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną.

         W sołectwie Annopole Nowe realizowany będzie projekt pn. Annopole Nowe – jeszcze nowsze” – zagospodarowanie przestrzeni za budynkiem strażnicy OSP w Annopolu Nowym o wartości 8 500,00 zł. Dotacja udzielona z budżetu Województwa Łódzkiego wyniesie 5000,00 zł. Środki budżetu gminy Zduńska Wola to kwota 3 500,00 zł.

        W Sołectwie Biały Ług zaplanowano projekt pn. „Biały Ług z historią i tradycją”. Założenie projektu to przedstawienie historii powstania wsi Biały Ług oraz pokazanie zmian, jakie nastąpiły na przestrzeni lat. Wartość projektu opiewa na kwotę 7 510,00 zł.
z czego 5000,00 zł to środki z budżetu Województwa Łódzkiego, natomiast kwota 2 510,00 zł. to środki budżetu Gminy Zduńska Wola.

        Sołectwo Kłady zrealizuje projekt pn. „Kłady i Dionizów są FIT”. Celem projektu jest zaangażowanie społeczności lokalnej w sprawy sołectwa oraz budowanie tożsamości lokalnej poprzez wspólne zagospodarowywanie placu wiejskiego. Projekt zostanie zrealizowany
w kwocie 14000,00 zł. Środki Województwa Łódzkiego to kwota 5000,00 złotych, pozostałe 9 000,0 zł. to środki budżetu gminy Zduńska Wola.