Imieniny:
piątek, 22 czerwca 2018
EnglishGermanPolish

Gmina Zduńska Wola z budżetem na 2018 rok

W dniu 28 grudnia 2017 r. na Sesji Rady Gminy Zduńska Wola, radni uchwalili budżet na rok 2018.

Dochody budżetowe na rok 2018 oszacowano na kwotę 47.346.055,00 zł, a na wydatki budżetowe zaplanowano 51.900.785 zł.

Na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę: 10.216.981,08 zł.

Najbardziej oczekiwanymi inwestycjami przez mieszkańców gminy są inwestycje w drogi publiczne. Jest to największy wydatek w przyszłorocznym budżecie i jest to 5.331.714 zł. Kwotę 578.792,20 zł gmina dołoży do budowy drogi powiatowej – łącznika z drogą ekspresową S8. 500.000 zł zabezpieczono na wykupy gruntów pod drogi. W ramach przebudowy dróg gminnych, zostanie wykonanych w różnych miejscowościach prawie 9 km dróg o nawierzchni asfaltowej i ponad 3 km chodników.

W dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zabezpieczono  2.623.893 zł. W dalszym ciągu dotowane będą przydomowe oczyszczalnie ścieków. Przewiduje się także powstanie PSZOK-a oraz budowę instalacji odnawialnych źródeł energii wspólnie z gminą Zapolice.

W infrastrukturze wodociągowej i sanitacyjnej wsi wskazano kwotę 1.500.000 zł z  przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z odejściami w miejscowości Ogrodzisko – etap 1.

Na budowę i modernizację oświetlenia przeznaczono kwotę 120.000 zł.

W ramach budżetu będą realizowane prace  dotyczące inwestycji oświatowych, wyposażenia placówek oświatowych, zagospodarowania działek, remontów i doposażenia świetlic, budowy i uzupełniania wyposażenia placów zabaw.

Projekt budżetu po pozytywnych opiniach Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rady Gminy przyjęto jednogłośnie.